مباني و نظام هاي اخلاقي

اطلاعاتي درباره اخلاق و علم اخلاق نظري و عملي

نسبيت در اخلاق

آيا اخلاق نسبي است يا مطلق؟ اگر اخلاق ثابت است پس دروغ مصلحتي چيست؟

مفهوم نسبيت، امر يا صفت ‏يا حالتي است که از مقايسة يک شي با شي‏ معين ديگر و يا از مقايسة يک زمان با زمان ديگر به دست مي‏آيد.

تفاوت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی

وجوه تفاوت ارزش هاي اخلاقي در اسلام و مكتب ليبرالي كدام است؟

پرسشگر گرامي، در ليبراليسم هيچ قانون كلي اخلاقي وجود ندارد، لذا معيار تشخيص دهنده خوب و بد، خود انسان است.

رابطه بايد ها و هست ها - ارزش و واقعيت

از نظر فلسفه اخلاق چه رابطه اي ميان بايد ها و هست ها وجود دارد؟

آدمى در طول تاريخ حيات اجتماعى خويش, علاوه بر قوانين حاكم بر طبيعت و نظام جهان, براى خويش حريمها و قانونهايى بنا نهاده است كه بازگشت آنها به عنصر انديشه و خرد است.

نقد مکتب قدرت نيچه

قدرت گرايي نيچه را چگونه نقد مي كنيد؟ آيا اصول او نقطه قوتي كه مطابق اسلام باشد دارد؟

پاسخ اجمالي
ديدگاه اخلاقي نيچه، به دليل نقش محوري و بنياديني که به مفهوم «قدرت» مي دهد، به نام «قدرت گرايي» و «ارادۀ معطوف به قدرت» معروف شده است.

رابطه اعتقاد به خدا و اخلاق

سلام آيا اصولا بدون اعتقاد به خداوند اخلاق امكان داره؟

ايمان از مصدر باب افعال و از ريشه آمن"امنيت يافتن" است كه به معناي جايگير شدن اعتقاد در قلب، يا تصديق چيزي با اطمينان و نيز وثوق به چيزي يا كسي است كه هر دو در معنا، مفهوم ايمني در كار است.