انسان شناسي و خودشناسي

خدافراموشي مايه خودفراموشي

خدافراموشي مايه خودفراموشي

انسان کامل

درباره انسان و کمالات انسانى او تفسیرهاى متفاوتى در مکتب هاى مختلف ارائه شده است که هر کدام از آنها به جنبه خاصى از ابعاد وجودى انسان مى پردازند، اما مکتب عرفان از مقام مکتبهاى قدیم و جدید در باب انسان کامل غنى تر است؛ به طورى که عارفان مسلمان از منظرى بسیار بالا و والا و در عین حال, جامع از کمالات انسانى بحث کرده اند.
ضرورت بحث انسان کامل در عرفان بدان جهت است که مسائل اصلى عرفان نظرى، شناخت توحید و در درجه بعد شناخت موحد است; یعنى بعد از شناخت توحید, بحث انسان کامل یکى از ضرورى ترین حقایق عرفانى، علمى، نظرى، اخلاقىف تربیتى و بلکه اعتقادى است. در بحث از مقامات و جایگاه انسان کامل د رنظام هستى, سؤال اصلى آن است که آیا این جایگاه و کرامتى که انسان کامل در نظام هستى از آن برخوردار است تکوینى است یا اینکه اراده و اختیار خود او نیز نقشى ایفا مى کند؟

نظریه خودشناسی رازی

نظریه خودشناسی رازی در طب روحانی
چکیده

مقام و جايگاه عالم خيال

مقام و جايگاه عالم خيال

«عالم، برزخ بين وجود مطلق و عدم مطلق است»[27]

در جاي ديگر ابن عربي در بيان اقسام معلومات به بحث از عالم خيال مي‌پردازد و مي‌گويد:

انسان کامل از دیدگاه عرفا

انسان کامل از دیدگاه عرفا
به قلم: دانشجوي شهيد حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين نعمت الله پیغان(از شهدای مظلوم تاسوکی)
...................