عبادت و بندگي

انواع استغفار و برکات آنها

انواع استغفار و بركات آنها

يكى از پرسش هاى مهم در زمينه استغفار ، اين است كه چگونه استغفار كنيم؟ و چه استغفارى مجرب تر است ، و ما را در دست يافتن به آثار و بركات استغفار زودتر به مقصد مى رساند؟

تبیین نقش تربیتی و اخلاقی اذان

تبیین نقش تربیتی و اخلاقی اذان

چکیده

اهميت اخلاص در پذيرش عمل

درس اخلاق آيت الله مظاهري