عرفان اسلامي

مراتب فناي في الله

معنای فنا و مراتب ان

عرفان در قرآن

یکی از پرسش های کلیدی و بنیادین که همواره پیش روی عرفان پژوهان و حتّی مشتاقان سیر و سلوک عرفانی که بیشتر دلداده ساحت عملی عرفان بودند، وجود داشته است، این است که آیا عرفان، در قرآن و آموزه ها و گزاره

مباني عرفان نظري

مباحث عرفان اسلامی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد: ۱- مبادی وکلیات بحث، که از چیستی عرفان، ادوار عرفان و منعدمین آنها بحث می کند.۲- دوم، بحث معرفت شناسی عرفانی است ...

شریعت و طریقت در حقیقت سلوک عرفانی تشیّع

شریعت و طریقت در حقیقت سلوک عرفانی تشیّع

حقيقت سلوک و مراحل آن

چکیده

روش عرفان، شهودی و کشفی است و سلامت روش خود را که همان تصفیه روح و ریاضت نفس می‌باشد، متعهد است. صَمْت و کم گفتن و گزیده‌گویی، جوع و گرسنگی معتدل و سودمند، سَهَر و بیداری و کم‌خوابی، خلوت، دوام ذکر خدا، از راه‌های ریاضت مشروع به‌شمار می‌آیند. ریاضت باید روشمند و مستمر باشد تا سودمند و نافع باشد.