علم اخلاق اسلامي

ما چه كار كنيم كه استاد مطهري زمانمان شويم؟

rooze-mo'aleml.gifاستاد شهيد مرتضي مطهري يكي از شاگردان مكتب اسلام بود كه توانست مدارج

اصول و معيارهاي اخلاقي در قرآن و روايات و کلمات قدما

علم اخلاق مبتني بر اصول و معيارهاي ثابتي است.

ضرورت و ويژگي هاي استاد اخلاق

ضرورت و ويژگي هاي استاد اخلاق
دراين نوشتار از[ ضرورت استاد واز راهنما دراخلاق ويژگيهاى آن ماهيت درس اخلاق و آداب شاگردى آن] مطالبى را بنگارش آوريم .اما پيش از پرداختن به موضوع يادآورى چند نكته را ضرورى مى شماريم :
1. شايد برخى چنين بپندارند كه در تربيت و خودسازى نياز به استاد و راهنما نيست چرا كه براى آدمى با مدد نوشته هاى اخلاق انديشيدن در آيات و روايات و سيره معصومى[ ع] راه نمايان شده و درس خودسازى آموخته مى شود.از اين روى لازم دانستيم كه نخست از[ ضرورت استاد و راهنما دراخلاق] بحثى كرده و سپس به بررسى مطالب ديگر بپردازيم .

رابطه اخلاق و علم فقه

رابطه اخلاق و فقه