اثرات و فوايد ورزش در آرامش رواني

اثرات و فوايد ورزش در آرامش رواني انسان ها چيست؟با ذكر منبع

مقاله اي را در اين مورد خدمت شما تقديم مي كنيم ، اميد است كه مفيد واقع شود.
چكيده

ورزش و حركات منظم بدني علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روحي و رواني و اجتماعي فرد فوايد زيادي دارد و در سازگاري فرد در جامعه و شخصيت فرد تءثير مي گذارد.ورزش در درمان بيماري هاي نظير افسردگي و نيز بر حافظه تآثير مي گذارد.ورزش براي جوانان تكيه گاهي امن به حساب مي آيد تا در پناه آن به نهايت رشد و كمال مطلوب انساني دست يابند .

مقدمه

در دنياي معاصر ، ورزش به عنوان پديده اي موثر در همه ي جوامع جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. ارتباط فعاليت هاي بدني و ورزش با علوم مختلف زمينه هاي جديدي را براي مطالعه ي انسان فرا هم كرده و گستردگي مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربيت بدني به حدي است كه نياز به علوم تخصصي و مطالعات ويژه را ايجاد كرده است در اين مقاله مطابق با موضوعي كه انتخاب شده است بخش رواني و اجتماعي ورزش مور بررسي قرار گرفته و تمامي مطالب ارائه شده جنبه ي كاربردي دارد و تمامي افراد در گرو ه هاي سني مختلف مي توانند مورد استفاده قرار دهند

تعريف ورزش و تندرستي

«ورزش عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسماني شديد با استفاده از مهارت هاي جسماني پيچيده به وسيله شركت كنندگاني است كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند. اين تعريف با فعاليت هاي ورزشي سازمان يافته ارتباط پيدا مي كند » (كوشافر ،۱۳۸۱، ص ۵۸ ) در جوامع اسلامي با توجه به اين كه كليه سياستگذاري ها در خدمت مكتب مي باشد ، تربيت بدني نيز جدا از اين اصل كلي نبوده و ضمن اين كه پي ريزي اين علم بر مبناي مسائل جسماني و فيزيكي است ولي در نهايت وسييله ايست كه در كمال و تعالي انسان ها موثر بوده و مي تواند گامي در جهت اهداف غايي انسان ها كه همان سير الي الله است بر دارد. (عزيز آبادي فراهاني ،۱۳۷۳ ،ص ۷) «همانطوري كه با ورزش قوت جسماني خودتان را تقويت مي كنيد ، قواي روحانيتان را هم تهيه و تقويت كنيد. همانطوري كه كوشش ميكنيد جسمتان قوي باشد ، كوشش كنيد كه روحتان هم قوي باشد »(امام خميني (ره)،۱۳۸۶،ص۲۵۵) از نظر سازمان بهداشت جهاني ،«تندرستي صرفاً نداشتن بيماري و ضعف نيست؛ بلكه منظور از آن سلامتي كامل جسمي ، ذهني ، اجتماعي و روحي است . در حقيقت دو هدف عمده تندرستي ، به تأخير انداختن مرگ و از بيماري است» ( گائيني ، ۱۳۸۶ ،ص ۲۷)

چكيده اي از تاريخچه پيوند تن و روان

فيلسوفان در بستر تاريخ همواره درباره دوگانگي يا يك پارچگي تن و روان ترديد داشته اند . از شواهد موجود چنين بر مي آيد كه در روزگاران كهن تن و روان را يك پارچه مي داشتند .در فرهنگ هاي نخستين عقيده بر اين بود كه بيماري از رسوخ ارواح خبيثه در بدن ناشي مي شود . باستان شنا سان جمجمه هاي سوراخ شده از عصر سنگي پيدا كرده اند كه به عمد با ابزارهاي سنگي سوراخ شده بودند .گمان مي رود كه انسان هاي عصر سنگي مي خواستند با سوراخ كردن جمجمه ، ارواح خبيثه را از بدن بيمار خارج كنند .

يونانيان از نخستين مردماني بودند كه فرضيه ي جدايي تن و روان را مطرح كردند . آنان به جاي آن كه بيماري را به ارواح خبيثه نسبت دهند آن را پيامد بر هم خوردن تعادل مايعات بدن مي دانستند . بر طبق اين فرضيه ،كه ابتدا توسط بقراط عنوان شد و جالينوس آن را بسط داد بيماري از برهم خوردن تعادل چهار خلط در بدن ايجاد مي شود .اين چهار خلط عبارتند از:خون ،سوداء ، صفرا و بلغم.

از اين رو درمان بيماري مستلزم برقراري تعادل مجدد بين اين چهار خلط بود. از شواهد چنين بر مي آيد كه در اين دوران تأثير عوامل رواني بر بيماري كاملاً ناديده گرفته مي شد. در سده هاي ميانه سبب شناسي و درمان بيماري در قلمرو جن شنايس قرار گرفت. علت بيماري را تنبيه خدايان مي دانستند و براي درمان آن بيماران را شكنجه و آزار مي دادند .

با آغاز دوره رنسانس و انجام پژوهش هاي پزشكي نظريه برهم خوردن تعادل خلط ها در بدن مردود شناخته شد و نظريه اي به عنوان آسيب شناسي ياخته اي رواج يافت .بر پايه اين نظريه آسيب هاي وارد بر ياخت هاي بدن عامل كليه ي بيماري ها به شمار مي آمدند .پژوهش هاي آزمايشگاهي و پيشرفت هاي روز افزون علم پزشكي در اين دوره باعث شدند كه توجه اين علم به جاي روان به عوامل جسماني معطوف گردد .دانشمندان در تلاش براي در هم شكستن خرافات گذشته ، از نظريه دوگانگي تن و روان قوياً جانبداري كردند اكنون ما شاهد تغييرات زيادي در اين شيوه تفكر هستيم .در حاال حاضر دانشمندان معتقدند سلامت جسمي فرد با عوامل رواني و محيط اجتماعي وي در ارتباط است .تن و روان با يكديگر در تعاملند و هر دو در سلامت و بيماري دخالت دارند. (منشئي ،۱۳۷۶،صص۳و۴)

تأثير ورزش در اجتماعي شدن

پژوهش هاي اجتماعي شدن در ورزش با توسعه ي جامعه شناسي ورزش ارتباط مستقيم داشته است .طي دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ براي تبيين جنبه هاي گوناگون شركت در فعاليت هاي ورزشي تلاش بسياري شده است .اغلب مطالعات اجتماعي شدن در ورزش حول دو مسأله متمركز بوده است .يكي پيشايندهاي شركت در ورزش يعني اينكه چگونه و تحت چه شرايطي شخص به ورزش رو مي آورد و ديگري پيامد هاي شركت در ورزش .اين دو فرايند را اجتماعي شدن در نقش اجتماعي و اجتماعي شدن از طريق نقش اجتماعي نيز ناميده اند . لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعي شدن در ورزش و اجتماعي شدن از طريق ورزش به چشم مي خورد .در اولي فرد در نقش ورزشي مانند «ورزشكار » اجتماعي مي شود و در دومي به ياد گيري نگرش ها ، ارزشها ، مهارت ها و گرايش هايي كلي – مانند جوانمردي ،انضباط – اشاره دارد كه تصور مي شود در فعاليت هاي ورزشي حاصل آيد .اجتماعي شدن از طريق ورزش عبارت است از تأثير ورزش بر باورها ، نگرش ها و … .

چنين پنداشته مي شود كه در درس هايي كه از شركت كردن در ورزش مي آموزيم به ساير جنبه هاي اجتماعي انتقال پذير است و از اين طريق فرد را براي شركت موفقيت آميز در آن زمينه ها ياري مي دهد .

دانيش اظهار مي دارد كه كودكان مهارت هاي ارتباط و تصميم گيري را با شركت در ورزش كسب مي كنند . (عبدلي ، ۱۳۸۶ ،صص ۱۳۶و ۱۳۹ ) تربيت بدني در قبول مسوليت براي پرورش و القاي ارزش هاي اجتماعي در افراد جامعه خصوصاً دانش آموزان مدارس سهيم بوده و به عنوان عاملي در جهت تقويت ارزش هاي اجتماعي و رفتار هاي مطلوب انساني موثر است .(عزيز آبادي فراهاني ، ۱۳۷۳ ،ص ۱۱ ) اهتمام به موضوع اجتماعي شدن و رابطه ي آن با ورزش زماني به اوج خود رسيد كه سميناري بين المللي با موضوع « اجتماعي شدن از طريق ورزش» بر پا شد اين سمينار كه در سال ۱۹۷۱ در كانادا برگزار گرديد به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ بدني عاملي مهم در اجتماعي شدن فرد مي باشد .(انور الخلولي ،۱۳۸۳ ،ص۲۰۰ ) به عقيده ي راجر كايو آ «تمدن فقط در سايه برتري و ارزش والاي قهرماني يعني بازي رقابت آميز و مسابقه اي كه سر چشمه ي دموكراسي و حكومت مردم بر مردم است به وجود آمده است. » (توماس ،۱۳۷۰ ،ص ۹۳ ) روند اجتماعي شدن كودكان با فعاليت هاي اوليه ورزشي آنان آغاز ميشود و موجبات رشد و تكامل حركتي در دوره كودكي و مشاركت ورزشي آنان در سال هاي بعد را فرا هم مي كند .(ام .هي وود ،۱۳۸۷،ص۴۷۴ )

تأثير ورزش در شخصيت

شخصيت اجتماعي بيان كننده ي رشد صحيح و طبيعي رواني افراد است . چنانچه تربيت بدني در يك جامعه مطابق با اصول اين علم در نظر باشد ، افراد ورزشكار را از فرد گرايي و خود محوري خارج كرده و رشد روحيات طبيعي را در فرد بهبود مي بخشد كه در نتيجه شكوفا شدن اين استعداد، فرد باساير افراد اجتماع آسانتر ارتباط بر قرار كرده و در كنار آنها زندگي مي نمايد .(عزيز آبادي فراهاني ،۱۳۷۳،ص ۲۰ ) جرج كلي از روانشناسان معروف ، «شخصيت را روش و شيوه خاص هر فردي در جستجو براي پيدا كردن و تفسير معناي زندگي تعريف مي كند .» مطالعات انجام يافته نشان مي دهد كه ورزشكاران و قهرمانان ،با شهامت و فدا كار مي باشند و بر اراده خود تسلط دارند .(كوشافر، ۱۳۸۱ ،صص۱۷۱و۱۷۲ ) بازي و ورزش پيوند تنگاتنگي با رشد و تكامل شخصيت كودك دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهي اجتماعي مي رسانند . پژوهشگران تحقيقات فراواني پيرامون نقش بازي وگيم ها در اجتماعي شدن و همچنين درباره اين مسأله به انجام رسانده اند كه چگونه فعاليت هاي بدني ،روي هم رفته در تكوين تصوير روشني از بدن در ذهن كودك ،كه به تصوير بدن معروف است ،تأثير مي گذارد .تصويري كه مفهوم خود بدني و در نتيجه مفهوم خود پنداره بر پايه ي آن استوار است و نخستين خشت بناي شخصيت كودك به شمار مي آيد .فعاليت حركتي عموماً فرصت پر باري براي خود شكوفايي كودك فرا هم مي آورند . كودك در ضمن پرداختن به بازي تجربه هاي پيروزي و شكست را از سر مي گذراند و اين تجربه ها در گسترش تصورات او و پيوند دادن مفاهيم و اهداف و چشم انداز هاي وي با واقعيت خويش تأثير مي گذارد و ادراك واقع بينانه و غير مبالغه آميز او از حدود و توانايي هاي جسمش را افزايش مي دهد كه اين خود ، شخصيت اجتماعي او را نضج مي دهد و به وي اعتماد به نفس مي بخشد و باعث دور شدنش از خصلت هايي چون خود شيفتگي و غرور مي گردد بي آنكه از ارزش او چه در برابر خودش چه در برابر ديگران چيزي بكاهد.(انور الخلولي ، ۱۳۸۳ ،صص ۸۲و ۸۳) ديدگاهي نيز اعتقاد دارد كه ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بين فرد با خودش يا ديگران است. اين شناخت چند جنبه اي مي تواند در ساز گاريهاي اجتماعي و شخصيت دخيل باشد .درباره ارتباط ورزش با صفات شخصيتي ، آيزاك با گرد آوري ليست مهمي از نتايج تحقيقات ورزش و شخصيت بيان كرد كه سه زمينه خوب از شخصيت در رابطه با ورزش از قبيل برون گرايي ، روان رنجوري و سايكوتيسم وجود دارد و برخي از صفات ،حالات و خلق و خوي ارتباط خوبي با رفتار ورزشي دارند.وي مي گويد: « تغييرات ناشي از ورزش در شخصيت به تدريج و آهسته و پس از سالها روي مي دهد ،زيرا ورزش اعمال سيستم عصبي سمپاتيك ،انتظارات و ارزش ها را تغيير مي دهد. » (عبدلي ،۱۳۸۶ ،صص۶۰ و ۶۱)

تأثير ورزش در اخلاق و رعايت حقوق ديگران

چون برنامه هاي تربيت بدني امكان و شرايطي دارد كه شخصيت و ماهيت افراد بروز مي كند و آشكار مي گردد لذا رفتار و اعمال ناشايسته شناخته مي شود و جايگزيني خصايص انساني و رعايت قوانين صورت مي گيرد .بدين گونه هر فرد مي تواند از احترام لازم در بين دسته و جامعه خود برخوردار گردد.اين ارتباط مطلوب شكل گرفته و به صورت اخلاق در آمده و به قلمرو هاي خارج نيز انتقال يافته و مشاهده مي شود .(كوشافر،۱۳۸۱،ص۶۸ )

هربرت ريد اغراق نكرده است آنجا كه مي گويد : «من كاملاً موافقم كه تربيت ورزشي تا حدي به پرورش اراده مي انجامد .همچنين از اين كه در مدارس ما زماني را به بازيها اختصاص مي دهند متأسف نيستم ،بلكه بر عكس ،اين زمان تنها زمانيست كه به بهترين وجه مي گذرد … اخلاق ورزشي روحيه تيمي و گروهي ،به سنتي ،در كنار ديگر سنت هاي اجتماعي ، تبديل شده است .» (انور الخلولي ، ۱۳۸۳ ،ص ۸۰ ) انتقال و كاربرد آموخته هاي اجتماعي ورزش ها و انعكاس اين رفتار هاي آموخته شده فرد را براي زندگي در گروه آماده تر مي سازد .تجربه اجتماعي كسب شده از راه فعاليت هاي گروهي تربيت بدني در حل مسائل اجتماعي بسيار مفيد مي باشد .تصميم گيري هاي منطقي ، قضاوت هاي اخلاقي و تجربه آنها در ميادين ورزشي قابل انتقال به زندگي هستند . تقليد از مربيان و رهبران در گفتار و كردار كه مورد احترام شركت كنندگان در فعاليت هاي ورزشي هستند باعث ايجادصفات برجسته و مطلوب در ورزشكاران و دانش آموزان مي گردد .كنترل احساسات ،احترام به قوانين ،رعايت منافع جمعي از جمله عاداتي هستند كه در ورزش امكان آموزش آنها موجود است .اغلب ورزشكاران اذعان دارند كه فلسفه زندگي مربيان و طرز رفتار آنها در زندگي اجتماعي و اخلاقي اين گروه موثر بوده ، زيرا آنان در موقعيت بهتري براي الگو برداري قرار دارند .تربيت اخلاقي ورزشكاران از رفتار مربيان نشأت مي گيرد پس مربيان با اعتماد به كار و نقش خود لازم است اصول انساني و اخلاقي را رعايت كنند . (كوشافر ،۱۳۸۱ ،ص ۱۷۷ ) از آنجا كه انجام مهارت هاي ورزشي طبق قوانين و مقررات خاص هر رشته اجرا مي گردد و رعايت مقررات بازي براي كليه بازيكنان الزامي مي باشد ،در نتيجه ، بازي موقعيتي است براي آموزش رعايت مقررات و قرار داد هاي اجتماعي ،خصوصاً براي كودكان كه درسنين اوليه با مقررات اجتماعي درگير نيستند اثرات كاربردي را به همراه دارد.(عزيز آبادي فراهاني ،۱۳۷۳، ص ۲۰ )

تأثير ورزش در كاهش افسردگي

به عقيده ي محققين ،ورزش باعث شادي و نشاط و بالا بردن اعتماد به نفس مي گردد زيرا افراد افسرده يا اعتماد به نفس ندارند يا ميزان آن در انان بسيار پايين است . ورزش احساس رضايت باطني شخص را بالا برده و فرد حس مي كند كه به موقعيت هايي دست يافته است . (فراهاني ،۱۳۸۶ ) ورزش در درمان بسياري از بيماري ها از جمله افسردگي تأثير به سزايي دارد. ۳۰ دقيقه ورزش در روز مي تواند آثار افسردگي به اندازه ي برخي روش هاي رواني- درماني و داروهاي ضد افسردگي كاهش دهد .به گزارش پايگاه اينترنتي مركز پزشكي دانشگاه تگزاس ،بررسي روان پزشكان نشان مي دهد روزانه ۳۰ تا ۳۵ دقيقه ورزش مي تواند آثار و عوارض افسردگي تا نصف كاهش دهد و اين كار برابر با تأثير روش هاي درماني متداول و مصرف برخي داروهاي افسردگي مي باشد.

روانپزشكان قصد دارند با استفاده از نتايج اين تحقيق شيوه اي مختلط از روش هاي روان درماني و ورزش را براي درمان افسردگي ابداع كنند .(سايت تبيان،۱۳۸۸) فوايد ورزش در بهبود افسردگي به طور فهرست وار ارائه مي –شود :

۱-احساس كاهش قابل ملاحضه ي غم واندوه

۲-افزايش اعتماد به نفس

۳-ايجاد احساس موفقيت

۴-افزايش خلاقيت هاي فردي (رضواني ، ۱۳۸۷)

در يكي از جالبترين تحقيقات كلينيكي مشخص شده است كه ورزش نه تنها در معالجه افسردگي بسيار موثر است بلكه نقش به سزايي در جلوگيري از بازگشت اين بيماري دارد و با توقف انجام حركات ورزشي خطر بروز علايم افسردگي افزايش چشم گيري خواهد داشت . به گفته يكي از روانشناسان مهم نيست كه افراد افسرده به چه ميزان ورزش مي كنند بلكه مهم اين است كه به طور مرتب روزانه وقتي را براي اين امر اختصاص دهند.(سايت پارس نايس ،۱۳۸۸ )

تأثير ورزش در كاهش اضطراب

استرس هنگامي رخ مي دهد كه فرد احساس كند بين قابليت هاي فردي خود و آن چه در يك موقعيت خاص لازم است توازن وجود ندارد ،در عين حال پيامد عمل نيز مبهم باشد .( س .رابرتس و همكاران ، ۱۳۸۲ ،ص ۱۱۶)

در زماني كه احساس نگراني و اضطراب پيش مي آيد انسان بايد به كار و فعاليتي مشغول شود چون معمولاً ذهن انسان در يك لحظه نمي تواند به چند موضوع متفاوت فكر كند .دراين ميان هر قدر كار و فعاليت حالت سرگرم كنندگي بيشتري داشته باشد موثر تر خواهد بود . اين عمل باعث خواهد شد راحتتر با افكار اضطراب زا مبارزه كند . در واقع خواهيم توانست ذهن خود را از درگير شدن با افكار منفي منحرف كنيم.در اين خصوص ورزش كردن باعث خواهد شد فرد در مواجه با شرايط اضطراب زا خونسردي و آرامش بيشتري داشته باشد . تحقيقات كارشناسان نشان ميدهد كه ورزش تأثيرات فيزيولوژيكي بر بدن دارد كه اين تأثيرات فيزيو لوژيك فراهم كننده آرامش در افراد هستند .( پناهي ، ۱۳۸۸ ) در دنياي امروزه دانستن راه و روش زندگي و پيشرفت عملاً بدون استرس امكان پذير نيست و در بين جوامع بشر به صورت قانون در آمده است . نظام پيچيده ي كنوني ما چنان است كه دستگاه عصبي ما در طي روز دائماً از سوي تكان هاي استرس زاي كوچك و بزرگ بسيار زياد ي بمباران مي شود و دستگاه هاي عصبي- عضلاني ما دائماً در حالت تنش به سر مي برند . در نتيجه استرس يكي از عمومي ترين مشكلاتي است كه افراد با آن روبرو هستند . و از آنجايي كه امروزه مسأله سالم زيستن و رابطه ي آن با فعاليت هاي بدني اهميتي اساسي يافته است ، تمرين و ورزش يكي از ساده ترين ابزار هايي است كه استرس را كنترل مي كند . ما مي دانيم كه ورزش مداوم بدني در صورتي كه به درستي انجام شود و با بيماري شخص در تضاد نباشد در نگهداري سلامت جسم و روان و بهزيستي فرد و پيشگيري از بسياري از بيماري ها ، يكي از مهم ترين عوامل به شمار مي رود . و اين واقعيتي است كه فعاليت بدني ، استرس عاطفي را به طور موثر مي نشاند و بسياري از پيامدهاي نا خوشايند آن را خنثي مي كند اگر چه ورزش مشكلات كاري را حل نمي كند و يا وقتي در ترافيك قرار گرفته ايم كار پليس راهنمايي و رانندگي را انجام نمي دهد و راه را براي ما باز نمي كند مطمئناً به دليل فعل و انفعالاتي كه در بدن صورت مي گيرد به ما كمك مي كند كه از عهده فشار روحي بر آييم و از تبديل آن به يك مسأله مزمن جلوگيري كنيم ( سايت وگاب ، ۱۳۸۸ ) .

نقش ورزش در پر كردن اوقات فراغت

فراغت شامل فعاليت هايي جدا از اجبار هاي شغلي ، خانوادگي و اجتماعي است كه در آن فرد فقط به ميل خود عمل مي كند . در نتيجه فراغت ، كار يا بي كاري نيست ، بلكه يك تجربه با ارزش زندگي است و به قول ارسطو ،فراغت جديترين مشغله انسان است (جمشيدي، ۱۳۸۷ ) . دكتر ناش در كتاب فلسفه ي تفريحات سالم و اوقات فراغت را آن بخش از زندگي تعريف مي كند كه « شخص كار موظف و تكاليف ديني و اجتماعي خود را انجام دارده و در خواب نيست ». بنا براين شامل ساعتي است كه با تفريحات و ورزش سپري مي كند . در فراغت اندكي كه امروزه ميسر و ممكن است اجراي برنامه هاي مناسب تفريحي ورزشي براي تلطيف زندگي ، كاستن از فشارهاي زندگي ماشيني ، ارضاي غرايز و تمايلات ذاتي ، تأمين سلامت جسماني و رواني ضرورت دارد . اين امر مورد توجه برنامه ريزان تعليم و تربيت بوده و از هفت بند اهداف تعليم و تربيت در بند ششم : استفاده صحيح از اوقات فراغت جايگاه پيدا كرده و آموزش هاي لازم نظري و عملي در مدارس صورت مي پذيرد (كوشافر ،۱۳۸۱ ، ص ۸۹ ).يكي از روش هايي كه مي تواند اوقات فراغت افراد جامعه را زير پوشش قرار دهد و بسياري از ضعف ها و كمبود هاي جسماني و رواني را رفع و درمان كند ، ورزش و تفريحات سالم است . تربيت بدني و ورزش گذشته از جبران ضعف ها و حفظ تندرستي ، افراد را براي زندگي ، تلاش و اهداف مشترك آماده مي سازد . استفاده از بازي در اوقات فراغت فرصتي براي پيشرفت فرد فرا هم مي نمايد ( جمشيدي ، ۱۳۸۷ ) . فراغت هميشگي انسان را گرفتار بي حو صلگي و دلتنگي مي سازد .انسان بي كار فرصت پيدا مي كند كه خاطرات گذشته را تجديد كند و در غم و اندوه گرفتار شود يا به آينده فكر كند و دچار دلهره و اضطراب شود . تربيت بدني در رفع اين عوارض سهيم است و عامل موثري براي مبارزه با بيحوصلگي و پر كردن اوقات فراغت فرد مي باشد (عزيز آبادي فراهاني ، ۱۳۷۳ ، صص ۲۵ و ۲۶ ) . ورزش بعنوان يكي از روش هاي گذران اوقات فراغت در جذب ارزش هاي فرهنگي موثر است . در ورزش هاي گروهي بازيكن تلاش مي كند تا براي جذب بهتر درگروه ، رضايت ساير بازيكنان را به دست آورد و از اين طريق ملاك ها ي سازگاري در جمع را در خود ايجاد نمايد . از ديدگاه جامعه شناسي ، گذران اوقات فراغت با ورزش از غير پويا شدن و به انحراف رفتن توانايي هاي افراد جامعه به ويژه جوانان جلوگيري مي كند و در مقابل ، قابليت توليد و بهره وري آنها در قالب هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي را هر چه بيشتر تقويت مي نمايد ( عبدلي، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۰ ) .

به طور كلي ورزش در تمام دوران زندگي انسان ها حائز اهميت است ولي چون مبناي تربيت جسمي و روحي در سنين جواني گذاشته مي شود بايد اهميت بيشتري در اين دوران براي ورزش قائل بود . ورزش علاوه بر آن كه موجب مي شود جوانان سرگرمي مناسبي براي گذران اوقات فراغت خود داشته باشند در نأمين سلامت جسمي و روحي آنان تأثير بسزايي دارد . بسياري از آثار نامطلوب محيط اجتماعي ، اقتصادي وضع خانوادگي، وراثت و نظاير آن با استفاده از ورزش مي تواند كاهش يابد يا حتي به طور كلي از ميان برود .تربيت بدني و ورزش اگر به طور اصولي و بر اساس يك برنامه منظم و صحيح استفاده شود در تحقق بسياري از نياز هاي مهم دروران جواني ، شناخت زندگي سالم اجتماعي و اصلاح يا جلو گيري از رفتار هاي انحرافي نقش موثري مي تواند داشته باشد (قنايي ، ۱۳۸۷ ) .

تأثير ورزش بر فرهنگ

« فرهنگ را مي توان به عنوان مجموع ويژگي هاي رفتاري و عقيدتي اكتسابي اعضاي يك جامعه خاص تعريف كرد واژه تعيين كننده در اين تعريف همان واژه اكتسابي است » ( كوئن ، ۱۳۸۶ ،ص ۳۹) ورزش بخش مهمي از فرهنگ ملل در جهان معاصر است بحث هاي محافل گوناگون ، سر فصل روزنامه ها ، برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني جايگاه آن را روشن ساخته است . اعلام موفقيت در مسابقات ملي و بين المللي ميليون ها نفر را شاد و و شكست در برنامه ها مردم را غمگين و خشمگين مي سازد . جلب ميليون ها نفر تماشاچي به استاديوم ها ،تبليغات تجاري در كنار و خلال مسابقات ، حمايت تماشا گران و استقبال آنان از تيم هاي مورد علاقه در كمك به بالا بردن استعداد ها و ارائه ي مطلوب و موزون حركت ها و فعاليت هاي ورزشي موثر مي باشد .( كوشافر ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۶۷ ) . ورزش ، تمرين تفكر واقع گرايانه و پرهيز از تفكر ذهنگرايانه است . با ورود ورزش به فرهنگ ايده آليست اين تفكر به نفع فرهنگ رئاليست رنگ مي بازد. ابعاد غير مادي فرهنگنظير اعتقادات ، آداب و رسوم و ارزش و نيز ابعاد مادي فرهنگ نظير معماري و تكنولوژي ،تحت تأثير ورزش وارد سير تكاملي مي شوند . يكي از جلوه هاي غير مادي فرهنگ ، جايگاه زن در جامعه است . در جهان ورزش تجلي آزادي زن از قيوميت مرد مشاهده مي شود . پس از تربيت ورزشي زن به عنوان يك انسان شجاع و سرسخت به جامعه باز مي گردد (خزايي ، ۱۳۸۸ ) .

تأثير ورزش بر حافظه

مدت هاست كه فوايد ورزش براي قلب و عروق شناخته شده است . اما امروزه مشخص شده است كه ورزش براي همه ي بدن حتي مغز سودمند است . ورزش جريان خون را در كل بدن افزايش مي دهد و بالطبع جريان خون در مغز نيز افزايش مي يابد . به نظر مي رسد افزايش جريان خون در مغز فرايند از دست رفتن بافت سلولي مغز را كه در حدود ۴۰ سالگي شروع مي شود كند مي كند. محققان هنوز مطمئن نيستندكه ميزان مورد نياز ورزش براي بهتر شدن حافظه چقدر است ، اما چيزي كه مي دانيم اين است كه حتي مقدار بسيار كمي ورزش و فعاليت فيزيكي مي تواند به بهتر شدن حافظه شما كمك كند و اين تأثير وقتي بيشتر ميشود مرتباً و حداقل سه بار در هفته ورزش كنيد ( تركمان ،۱۳۸۸ )تحقيقات دكتر هيتر .س.اوليف در دانشگاه علوم تندرستي اورگان در آمريكا نشان داد سالمنداني كه يك برنامه تمريني شامل راه رفتن سريع بر روي نوار گردان را سه بار در هفته و به مدت يك ساعت ، در طول چهار ماه انجام مي- دادند حافظه وزمان واكنش آنها ،بهبود يافته بود . تحقيقات بيشتر نشان داد كه آهسته دويدن ، راهپيمايي دوچرخه سواري و حركات موزون نيز مانند راه رفتن سريع موجب بهبود حافظه و زمان واكنش در سالمندان مي شود . پژوهشگران همچنين دريافتند سالمنداني كه در يك برنامه تمريني ، قدرتي و انعطافي به مدت يك ساعت ۳ بار در هفته و در طول ۴ ماه شركت كردند عملكردشان در اجراي آزمون هاي حافظه بهبود يافت . اگر چه اين گونه بهبود حافظه بيشتر در سالمنداني كه تمرين هاي هوازي انجام مي دهند رخ مي دهد اما تحقيقات بيشتر نشان داده است كه هيچ تمرين ورزشي نسبت به تمرين هاي ورزشي ديگر از لحاظ تأثير بر حافظه برتري ندارد . به عبارت ديگر بين ورزش هاي مختلف از حيث تأثير بر حافظه تفاوت معني داري مشاهده نمي شود ( اچ. ويلمور وال . كاستيل ، ۱۳۸۶ ، صص۲۴۱ و۲۴۲ ).در نتيجه تمرين هاي ورزشي مداوم ميزان جريان خون در مغز افزايش مي يابد افزايش جريان خون موجب اكسيژن رساني وتغذيه بهتر نرون هاي مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگيري مي كند . اين تأثيرات خود موجب پيشگيري از فراموش و زوال توانمندي هاي ذهني درسالمندي مي شود . تمرين هاي ورزشي همچنين موجب آزاد سازي نوعي فاكتور رشد به نام B.D.N.F مي شود كه مي تواند نرون ها را درمقابل آسيب وصدمه مقاوم نمودو از بروز بيماري هاي آلزايمر و پاركينسون تا حدودي جلوگيري كند ( دانغيان ، ۱۳۸۸)

نتيجه گيري

ورزش و فعاليت بدني در صورتي كه به صورت منظم و مستمر صورت گيرد آثار مفيدي در فرد برجاي مي گذارد . آثار اجتماعي و رواني ورزش در فرد عبارت است از: كمك به فرد در جريان اجتماعي شدن و سازگاري با محيط ، كمك به فرد درتكامل شخصيت مناسب ، پر كردن اوقات فراغت و جلوگيري از انحرافت اجتماعي به خصوص در دوران جواني ،تصحيح و تكميل اخلاق مناسب و آماده كردن فرد براي رعايت حقوق ديگران ،كمك به فرد در جريان فرهنگ سازي و داشتن فرهنگي مناسب . همچنين هنگام ورزش با توجه به فعل و انفعالاتي كه در بدن صورت مي گيرد بيماريهايي از قبيل : افسردگي ، اضطراب و استرس ،آلزايمر كه در طول عمر به سراغ آدمي مي آيند به تدريج از ميان مي روند.

پيشنهادات

در اين بخش به افراد توصيه مي شود كه ورزش را به طور مستمر از دوران كودكي شروع كنند به طوري كه هيچ وقت آن را ترك نكنند . برنامه هاي ورزشي ۳۰ دقيقه اي توصيه مي شود.

منابع كتابي

۱- اچ . ويلمور ، جك و ال . كاستيل ، ديويد – فيزيولوژي ورزشي و فعاليت هاي بدني ، چاپ ششم- مترجمين : مينا معيني ؛فرهاد رحماني نيا ؛ حميد رجبي ؛حميد آقا علي نژاد و فاطمه اسلامي (۱۳۸۶)-انتشارات مبتكران پيشروان .

۲- امام خميني (ره) ( ۱۳۸۶ )-صحيفه نور ،جلد ۷ –انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

۳- ام. هي وود،كاتلين-رشد و تكامل حركتي در طول عمر ، چاپ نهم – مترجمين : مهدي نمازي زاد و محمد علي اصلانخاني (۱۳۸۷ ) – انتشارات سمت

۴- انور الخلولي ، امين – ورزش وجامعه ، چاپ دوم – مترجم حميد رضا شيخي ( ۱۳۸۳ )- انتشارات وزارت امور خارجه

۵- توماس، ريموند – روانشناسي ورزشي ، چاپ اول – مترجم: محمد حسين سروري (۱۳۷۰ )- انتشارات يگانه

۶- س . رابرتس ،گلين و س .اسپسنك ،كوئن و ل . پمبرتن،سينتال-روانشناسي ورزشي ، چاپ اول- مترجمين: محمد كاظم واعظ موسوي و معصومه شجايي(۱۳۸۲) – انتشارات رشد

۷- عبدلي ، بهروز ( ۱۳۸۶ ) – مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني و ورزش ،چاپ دوم –انتشارات بامداد كتاب

۸- عزيز آبادي فراهاني ، ابوالفضل ( ۱۳۷۳ ) – تربيت بدني عمومي(۲) ،چاپ هشتم – تهران ، انتشارات دانشگاه پيام نور

۹- كوشافر ، علي اصغر (۱۳۸۱) – اصول و مباني تربيت بدني، چاپ اول –انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

۱۰-كوئن،بروس – درآمدي بر جامعه شناسي ، چاپ سيزدهم مترجم: محسن ثلاثي(۱۳۸۶) – انتشارات توتيا

۱۱-گائيني ، عباس و رجبي حميد (۱۳۸۶) – آمادگي جسماني ، چاپ چهارم – انتشارات سمت

۱۲-منشئي،غلامرضا(۱۳۷۶)- روانشناسي تندرستي، چاپ اول- انتشارات غزل

منابع اينترنتي

۱- پناهي،ايمان (۱۳۸۸)-ورزش و اضطراب- www.tebyan.ir

2- تركمان،هانيه(۱۳۸۸)- تأثير ورزش بر حافظه www.seemorgh.cam-

3- جمشيدي،محمد(۱۳۸۷۹)- ورزش اوقات فراغت- www.elmiran.cam

4- خزايي ،احمد رضا (۱۳۸۸)- فرهنگ و ورزش-www.wekepedya.com

5- دانغيان ، مارينا (۱۳۸۸)- تأثير ورزش بر حافظه – forum.ayaran.com

6- رضواني ، كاظم (۱۳۸۷)- ورزش وسلامتي – www.aftab.ir

7- سايت پارس نايس (۱۳۸۸) – ورزش وافسردگي – www.parsnice.cam

8- سايت پارسي تب(۱۳۸۸)- افسردگي و ورزش –www.pareiteb.com

۹- سايت وگاب(۱۳۸۸) – ورزش و اضطراب – www.vayab.com

10-فراهاني ، احسان(۱۳۸۶) – افسردگي و ورزش –www.tebyan.i r

11-قنايي ، علي(۱۳۸۷) – انحراف اجتماعي و ورزش- www.tebyan.ir

نويسنده: سجاد عبدالله پور

دیدگاه ها

عالی بود ممنون از مطالبی که نوشتید

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
1 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .