فلسفه اخلاق

1-انديشه هاي بنيادين در علم اخلاق ، پديدآورنده: آيت الله عباس محفوظي ، ناشر: مشهور

چکيده :
مجموعه مباحثي است با محوريت اخلاق و فلسفه اخلاق اسلامي و در واقع تلاشي است براي پاسخگويي به يکسري سوالات بنيادين از منظر اخلاق نظري. در ابتدا تعريف اخلاق آمده و موضوع و اهميت و ضرورت آن بررسي شده است. نويسنده آنگاه فوايد نه‎گانه اخلاق که شامل موضوعاتي چون: منشا، محبت، عامل جذب فيوضات کامل شدن ايمان و زياد شدن روزي است را بر مي‎شمرد و منابع سه گانه اخلاق، که فطرت، عقل و شريعت است را توضيح مي‎دهد. پنج مکتب اخلاقي سودانگاري، لذت‎گرايي، وجدان، اصالت جامعه و الاهيون در ادامه بحث بررسي شده‎اند. پس از نوشتاري در باب کرامت اخلاقي و امکان تربيت اخلاقي، رابطه دين و اخلاق از چهار منظر تباين، تنافر، اتحاد و تعامل مطرح شده است. در عين حال رابطه اخلاق با ايمان و آزادي نيز واکاوي گرديده است. دو فصل پاياني به عوامل موثر در پرورش‎هاي اخلاقي و ويژگي‎هاي نظام اخلاقي اسلام، اختصاص يافته است.

2-بنياد اخلاق: روشي نو در آموزش فلسفه اخلاق ، پديدآورنده:مجتبي مصباح ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

چكيده:
این کتاب برای درس 'اخلاق اسلامی 'دانشگاهها تدوین شده این موضوعات را شامل میشود :تعریف و جایگاه فلسفه اخلاق, واقعگرایی و غیر واقعگرایی در اخلاق, ارزش و لزوم اخلاقی, مفاهیم اخلاقی, اطلاق یا نسبیت اخلاق, مکاتب اخلاقی غیر واقعگرا, واقعگرایی اثبات ناپذیر, واقعگرایی اثبات پذیر, ارزش ذاتی, ارزش و لزوم رفتارهای اختیاری, و مکتب اخلاقی اسلام .

3-فلسفه اخلاق ، نويسنده: محسن غرويان ، ناشر: موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/45805/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D...

4-كاوشي نو در اخلاق اسلامي ، حضرت آيت الله العظمي حسين مظاهري
http://akhlagh.porsemani.ir/node/1291

5-خوب چيست؟ بد كدام است؟، پديدآورنده:احمد حسين شريفي ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
چکيده :
تحقيقي درباره «فلسفه اخلاق» و ديدگاه‏هاي مختلف درباره «حسن و قبح» اخلاقي است. در اين اثر سعي شده مفاهيم مختلف ارايه شده از واژه‏هاي «خوب» و «بد» و مصاديق آن‏ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و از منظري جامعه‏شناختي، روانشناختي، متافيزيكي، شهرگرايانه، طبيعت‏گرايانه، واقع‏گرايانه، احساس‏گرايانه و توصيه‏گرايانه به ديدگاه‏هاي مختلف در اين زمينه اشاره شود و تعاريف مختلف از خوب و بد مطرح گردد. در همين راستا نگارنده به ديدگاه‏هاي انديشمندان غرب و اسلامي اشاره كرده و انواع نظريه‏ها در زمينه حسن و قبح الهي، حسن و قبح ذاتي و حسن و قبح اعتباري را بررسي نموده است. وي زه معرفت‏شناسي خوب و بد نيز پرداخته و ويژگي‏هاي قضاياي اخلاقي و خوب و بد بودن يك فعل اخلاقي را از منظر متفكران اسلامي و نسبت بين عقل و اخلاق را از ديدگاه ايشان بيان كرده است.

6-درآمدي بر فلسفه اخلاق ، پديدآورنده:علي شيرواني ، ناشر:سازمان تبليغات اسلامي، معاونت پژوهشي و آموزشي

چکيده :
اين كتاب كه به منزلهي 2 واحد درسي براي درس عمومي "اخلاق" يا "فلسفهي اخلاق" در دانشگاه در نظر گرفته شده، در ابتدا به تعريف مفاهيمي كلي در حوزهي فلسفهي اخلاق اختصاص يافته است. گفتني است فلسفهي اخلاق، شامل مطالعاتي است فلسفي دربارهي مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق. در اين تعريف منظور از مبادي تصوري، مفاهيمي است كه در بحثهاي اخلاقي به كار گرفته ميشود مانند مفهوم خوب، بد، درست و نادرست. مراد از مبادي تصديقي نيز گزارههايي است كه در بررسيهاي اخلاقي به منزلهي پيشفرضپذيرفته ميشود و پذيرش آن براي رد يا قبول جملههاي اخلاقي لازم است. در ديگر بخشهاي كتاب آرا و مكاتب فرااخلاق، اخلاق هنجاري، و غايت در اخلاق اسلامي معرفي شده است.

7-رسائل حكيم سبزواري مشتمل بر مباحث مهم عرفاني و فلسفي و مسائل اعتقادي ، پديدآورنده:جلال الدين آشتياني
ميرزا محمد قمي ، ناشر:اسوه

8-فلسفه اخلاق ، پديدآورنده:مرتضي مطهري ، ناشر:صدرا
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=405&BookArticleID...

9-فلسفه اخلاق ، پديدآورنده:مجتبي مصباح ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

10-فلسفه اخلاق: مشكات ، پديدآورنده:محمدتقي مصباحيزدي ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

چکيده :
در اين نوشتار ابتدا تعريفي از اخلاق و جايگاه «فلسفه اخلاق» ارايه شده و سپس موضوع علم اخلاق و انواع پژوهشهاي اخلاقي مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده آنگاه اهميت مسايل فلسفه اخلاق مورد بحث قرار گرفته و اقسام مفاهيم اخلاقي اعم از مفاهيم ماهوي، منطقي و فلسفي و موضوع جملات اخلاقي و نظريههايي درباره تعريف مفاهيم اخلاقي ذکر نموده است. در ادامه بايدها و نبايدهاي اخلاقي و مفهوم وجوب در اخلاق را مورد بحث قرار داده و تفاوت بايد اخلاقي و بايد حقوقي و منشأ پيدايش مفاهيم اخلاقي را بيان نموده است. مفهوم خوب و بد اخلاقي، حقيقت جملات و گزارههاي اخلاقي، بررسي ديدگاهها و نظريههاي مختلف در مورد خوب و بد اخلاقي، مفهوم ارزش اخلاقي، مسووليت اخلاقي، نظريه نسبيت اخلاقي و انواع آن، رابطه دين و اخلاق و نظريههاي مختلف در اين زمينه و تحليلي از وابستگي اخلاق به دين و نقد ديدگاههاي سکولاريستي در اين زمينه از ديگر مندرجات اين نوشتار است.
www.mesbahyazdi.org/farsi/writen/new_book.htm

11-كاوشهاي عقل عملي: فلسفه اخلاق ، پديدآورنده:مهدي حائرييزدي ، ناشر:موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

12-نقد و بررسي مكاتب اخلاقي ، پديدآورنده:محمدتقي مصباح ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

چکيده :
نگارنده در كتاب حاضر به دستهبندي و بررسي مكاتب و نظريات اخلاقي، اعم از مكاتب غير واقعگرا، واقعگراي طبيعي و مكاتب واقعگراي مابعدالطبيعي پرداخته است. در هر فصل به تاريخچهي پيدايش مكتب اخلاقي، اصول و مباني آن با توضيح مفاهيم مورد پذيرش صاحبنظران آن مكتب اشاراتي شده و در نهايت با نمايش مختصات كلي، آن مكتب نقد و بررسي شده و طي آن ابعاد، نقاط قوت و ضعف آن بيان شده از جلمه به بررسي و نقد مكاتبي چون احساسگرايي، توصيهگرايي، جامعهگرايي، قرارگرايي، لذتگرايي، سودگرايي، و نظاير آن اشاره شده است نگارنده پس از آن نظريهي اخلاقي اسلام را با اشاره به جايگاه عقل، تجربه و وحي در حكم اخلاقي مطرح ساخته، همچنين از معيار ارزشگذاري افعال اخلاقي، نقش اختيار و انتخاب آگاهانه و ارزش اخلاقي، اصالت روح و مراتب طولي و عرضي آن، و نقش نيت در تكامل نفس ياد كرده است. وي در پايان نيز مطالبي دربارهي عناصر اصلي نظريهي اخلاقي، اسلام، معناي قرب به منزلهي كمال نهايي انسان و ويژگيهاي نظام اخلاقي اسلام بيان نموده است.

13- معرفت شناسي عرفاني ، سيّد حسين ابراهيميان
www.tebyan.net/index.aspx?pid=19667&BookID=16338&PageIndex=1&Language=1

14- آزادى معنوى، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=410&BookArticleID...

15- دروس فلسفه اخلاق، آيت الله محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه الله
www.mesbahyazdi.org/farsi/writen/new_book.htm

16- درآمدي بر فلسفه اخلاق از منظر استاد مطهري ، نويسنده : مسعود اميد
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/48463/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85-%D9%87%D8%B1%D9%8A/&from=search&&query=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&field=subjectkeyword&collectionPID=&lang=&count=20&execute=true;jsessionid=8488E2D39569AA2D6AB062D581486293#!resource

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
11 + 9 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .