قانون جذب

فرق يا شباهت اين قانون جاذبه قانوني كه ميگه به به هر چي فكر كنيد جذبش ميكنين يا افكارتون زندگيتونو ميسازه يا انسان همانطوري زندگي ميكنه كه در فكرشه و ... با خدا چيه؟

از اين كه سوال خود را با ما در ميان گذاشته ايد از شما متشكريم و اميدواريم پاسخ گويي مناسبي براي شما باشيم.

«دوران جديد»
در سال هاي اخير سخناني گفته مي شود كه بيشتر به خيالات و اوهام شبيه است، تا واقعيت. در اين ميان قانون راز يا جذب يكي از آنها است.
برخي اين قانون را طرح ريزي كرده اند تا افراد را تحت تأثير خواسته هاي خود قرار دهند. اگر فرد يا جامعه ي اين سخنان را بپذيرند آسيب هاي بسياري بر پيكره ي فرد، خانواده و اجتماع به وجود خواهد آمد.
شايد بپرسيد كه نبايد زود قضاوت نمود؟!
از اين رو براي روشن شدن حقيقت و پرده برداشتن از عواقب اين سخنان و نوشته ها آنها را ابتدا بيان و قضاوت را به خودتان واگذار مي كنيم.

«قانون جذب»
اين قانون بر آن است كه: «هر چيز را در ذهنت مجسم كني، آن را در دست هايت خواهي داشت».( راز/ص22).
افكار و انديشه ها قدرتي دارند كه مي توانند اشياء و پديده هاي جهان واقعي را بسازند و جذب كنند(خالق هستند). تو همه چيز را به طرف خودت جذب مي كني. مردم، شغل، شرايط زندگي، وضع سلامتي، ثروت، قرض، شادي، ماشيني كه سوار مي شوي و اجتماعي كه در آن زندگي مي كني. مثل آهن ربا همه اينها را به طرف خودت جذب مي كني. به هر چه فكر كني همان اتفاق مي افتد. كل زندگي تو تجلي افكاري است كه در ذهنت جريان دارند. (راز/ص32(
قانون جذب به جملات كاري ندارد به تصورات كار دارد. مهم نيست كه بگويي اين را مي خواهم يا نمي خواهم، وقتي به اين مي انديشي در زندگي ات جذب مي شود. اگرچه به صورت منفي بگويي. پس تنها آنچه را كه مي خواهي تصور كن. مادر ترزا انسان فوق العاده اي بود. او مي گفت هرگز در تظاهرات ضد جنگ شركت نمي كنم اگر براي صلح تظاهراتي داشتيد، من را هم خبر كنيد. (راز/ ص151(
تو از طريق كنترل افكار و احساسات مي تواني آگاهانه سهيم شدن در خلق آينده ات را انتخاب كني.( جك كانفليد/ نفيسه معتكف/ كليد كاربردي قانون جذب /درسا/ پنجم/89 /ص15).
قانون جذب تمام خواسته ها و ناخواسته ها را به تو تحويل مي دهد. (مايكل لوسير/ نفيسه معتكف/قانون جذب/ هيجدهم/درسا/1388/ص10).
هدف از زندگي شناخت و تجربه ي كامل لذت است. يادت باشد هر ارتعاشي كه از خودت ساطع كني، آينده ات را خلق مي كند.(همان/57)
قانون جذب در برابر كلماتي كه به كار مي بري يا افكاري كه به ذهن مي آوري، واكنش نشان نمي دهد. قانون جذب صرفاً در برابر آن چه در مورد گفته ها يا افكارت احساس مي كني، واكنش نشان مي دهد.(همان/61)

«كاستي ها و راستي ها»
اين قانون جذب از جهاتي درستي هاي را با خود به همراه دارد. از آن جهت كه تصورات مثبت بر روي رفتار و خُلق و خوي يا همان هيجانات انسان اثر گذار است شكي نيست. انساني كه تصور دارد در كاري موفق نمي شود، رفتاري هم سو با آن تصورات در عمل ديده مي شود. يعني تلاش و كوشش از فرد رويش نمي كند و ديگر اين كه اين باور، هيجاناتي از قبيل نااميدي و غم را به ارمغان خواهد داشت.
اين قانون سخن را فراتر از اين مسائل مي داند تا جاي كه مي گويد هر آن چه را بخواهي و و نخواهي به تو اين قانون مي دهد( قانون جذب/ص10) و بالاتر آن را براي شما خلق مي كند.(راز/ص32).
نقد:
به راستي آيا چنين چيزي امكان پذير است كه فقط تصورات و احساسات ما باعث رسيدن به خواسته هاي ما بشود؟ آيا پناه بردن به كنج خانه و تنها سر به تصورات سپردن عامل به دست آوردن خواسته هاي ما مي شود؟ در اين صورت بايد گفت: دانشمندان در خانه هاي خود بنشينيد و ديگر به فرزندان خود فرصت تحصيل را دريغ كنند! چرا كه با تصور خوب شدن بيماران ديگر خوب مي شوند!!
آيا به نظر شما پرسشگر گرامي در اين صورت كارها سامان مي يابد؟ آيا با اين باور كه تصورات ما و احساسات ما كارها را سامان مي دهد نبايد مردم در خانه بنشينند و از تلاش و كوشش، همت و پشتكار دست شسته و چشم خود را تنها و فقط به تصورات خيالي قرار دهند!!
در بحث دعا كه از مفاهيم ديني است، فرد علاوه ي بر دعا تلاش و كوشش را نيز بايد چاشني كارهايش كند. اما در اين قانون هرگز!!

«قانون»
بگذاريد مطلب را از قانون بودن شروع كنيم. چه كساني به اين مطلبي كه چه بسا خود به نادرستي آن نيز اذعان دارند، اطلاق قانون نموده اند؟ چگونه يك سخن به يكباره قانون مي شود؟
در علوم تجربي براي اين كه مطلبي به اثبات برسد در ابتدا فرضيه سازي اتفاق مي افتد. بعد از گذر از اين مرحله نظريه ي را طرح و سپس اگر مورد تأييد قرار گرفت، به عنوان يك نظريه ي علمي قلمداد مي شود. البته در اين صورت نيز اگر به عنوان يك مطلب علمي مورد پذيرش قرار گرفت، روزي ممكن است به دلايلي رد شود. اما جذب به يكباره سر از قانون در مي آورد! كه اين خود يك راز است!!

«خدا در قانون جذب»
يكي از ويژگي هاي انديشه اومانيستي كنار گذاشتن خدا و اصالت بخشيدن به توانايي هاي فردي مي باشد. در مكانيزم قانون جذب خدا هيچ جايگاهي ندارد . «تنها چيزي كه به آن احتياج داريد خودتان هستيد و تواناييهايتان براي انديشيدن و به وجود آوردن»(راز/ ص 78).
«منبع عرضه واقعي ميدان نامرئي است مي توانيد اسمش را عالم هستي ذهن متعالي يا پروردگار بگذاريد»
(راز / ص 176).
حاميان قانون جذب با ادعاي اين كه خدا عقب نشسته و تنها قانون را آفريده، بقيه اش با توست. از قانون جذب به عنوان بزرگترين و مطمئن ترين قانون اسم مي برند.( چارلز هانل كتاب راز/ ص 27).(رسول حسن زاده/ پژوهشكده باقرالعلوم-عليه السلام-).
بنابراين اين قانون، با راز آفريني كه مي كند، مي خواهد خدا را از جهان حذف كند و تنها تصورات ما كارآمد باشد. به تعبير ديگر به جاي خداي بيروني خداي دروني كارآمد باشد.

«يك پرسش»
بايد به مروجين و طرفداران اين جذب و راز پرسيدو گفت: اگر شما اين راز را قانون مي پنداريد، چرا تا به حال نسبت به كُرسي نشاندن خود اين قانون، قانون جذب شما را ياري نكرده است؟ شما چرا سخن مي گوييد و كتاب مي نويسيد: تصور كنيد، احساس مثبت در خود ايجاد كنيد و كنج غاري را براي خود انتخاب كنيد و بگوييد: اي قانون راز حقانيت خود را در جهان به اثبات برسان و ما را ديگر زحمت نده!
چرا تا به حال اين قانون به دوست داران خود اين پاسخ را نداده است؟ آري ضد و نقيض بودن و ضعف يك مطلب اين گونه هويدا مي شود.

«مسئله ي ديگر»
از درستي اين نظريّه، تناقض لازم مي آيد. اگر كسي خواسته اي داشته باشد، و ديگري ضد آن خواسته را داشته باشد و هر دو نيز به قانون جذب عمل كنند، خواسته ي كدام يك تحقّق خواهد يافت؟؟!! براي مثال كشاورزي با تمام وجود مي خواهد باران ببارد و همسايه ي كوزه گر او با تمام وجود مي خواهد كه باران نبارد. حال جهان به كام كداميك خواهد بود؟! اگر باران ببارد قانون جذب در مورد كوزه گر نقض شده است و اگر باران نبارد، قانون جذب در مورد كشاورز نقض شده است. پس در هر حال اين قانون عموميّت ندارد. حال اگر به جاي دو نفر با دو خواسته ي متناقض ميليونها نفر با ميليونها خواسته ي متناقض بخواهند به قانون جذب عمل كنند چه اتّفاقي رخ خواهد داد؟ اگر اين قانون درست باشد در آن صورت جهان از هم خواهد پاشيد؛ چرا كه عملاً ميليونها انسان با ميليونها خواسته ي ناهمسان در جهان زندگي مي كنند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
1 + 16 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .