برنامه روزانه زندگي مومنين

لطفا در مورد چگونگي برنامه روزانه يک فرد مؤمن توضيح دهيد؟
از آنجا که انسان از دو بعد جسمي و روحي تشکيل شده و داراي نيازها و اميال متعدد مادي و معنوي است،برنامه ريزي ما هم بايد جوابگوي اين نيازها باشد. برنامه ريزي غالباً به صورت شخصي است چون هر فردي در هر زماني نيازهاي خاصي دارد.حتي برنامه جوان ، ميانسال و پير،با هم تفاوت دارند.با اين حال کلياتي وجود دارد که هر فرد مؤمني بايد در برنامه خود آن را بگنجاند.
امير المؤمنين عليه السلام فرمودند:انسان با ايمان،شبانه روز خود را سه بخش مي کند،در بخشي به عبادت خدا مي پردازد،در بخشي به امور معيشتي همت مي گمارد و در بخشي هم به استراحت و لذت مجاز و دلپسند خود روي مي آورد.(نهج البلاغه حکمت 390)
اين سخن حضرت ناظر به ابعاد مختلف وجودي انسان بوده و چارت کلي برنامه را مشخص مي سازد.