انسان خودساخته به کي مي گن؟

نظرتون رو درباره اينکه خودسازي از نظر شما چيست بيان کنيد. موضوع يکم روشن نيست. اگه اين موضوع روشن تعريف بشه راه باز مي شه و هر کسي مي دونه چه بايد بکنه و ابعاد قضيه روشن مي شه.

Member since:
13 خرداد 1391
Last activity:
2 سال 50 هفته

برای فهم معنا و مفهوم خود سازی لازم است ابتدا تصور درستی از خود داشته باشیم.تا برای ما تعریف «خود انسانی» مشخص نباشد نمی توانیم تعریف دقیقتری از خودسازی ارائه بدهیم. هویت انسانی در ابتدای تکوین و نشو و نمو چیزی جز استعداد نیست، انسان از این دیدگاه، مجموعه ای از توانایی ها و استعدادهای فراوانی است که در طول زندگی باید به فعلیت و شکوفایی برسند.
بنابراین خود سازی؛ یعنی فراهم آوردن زمینه برای پرورش استداد های درونی خود و به ظهور و فعلیت رساندن امکانات بالقوه ای که خدای متعال در فطرت انسان قرار داده است.

به نظر من خودسازی یعنی اینکه حواست جمع باشه حق دیگران رو ضایع نکنی بیشتر از حقت توقع نداشته باشی...بیشتر حواست به آخرتت باشه اینکه با حل مشکلات مردم میتونی پیش خدا جلوه کنی...خدا هم در عوض درونت رو می سازه... خودسازیتو به خدا بسپاری....