نقد کتاب يازده دقيقه پائولو کوئيلو

سوگواري قلم در فراق ادب تحليل و نقد کتاب once minotus اثر پائولوکوئيلو
پائولوکوئيلو نويسنده معنويت گراي برزيلي که به زعم خود مروج معنويت در جهان امروز است در نوشته¬اي متفاوت از ديگر آثارش، هنر نويسندگي خود را با موضوعي پيوند زده که به معنويت ادعايي وي مهر انحطاط زده است.
کوئيلو که در کتاب¬هاي ديگرش درصدد حل معماي «هدفمندي» بر آمده و تلاش مي¬کرد با ارائه ايده¬ها و طرح مفاهيم معنوي، نشاط و سرزندگي را به حيات آدميان بر گرداند در اين کتاب موضوع سکس را انتخاب نموده است و به ماجراي زندگي دخترکي فاحشه و روسپي به نام «ماريا» پرداخته است.
ماريا همچون ديگر قهرمانان کتب کوئيلو فردي سرگردان و بلا تکليف است و در پي يک زندگي مطلوب و کسب تجربه¬هاي لازم به ماجراجويي مي¬پردازد. وي در جستجوي چيزي است که به زندگي او مفهوم ببخشد. دخترک گاهي به تبديل شدن به ستاره بين المللي مي¬انديشد گاهي به ثروت، گاهي به شوهر ايده¬آل و گاهي به تجربه متفاوت جنسي و گاهي به مبارزه براي زنده ماندن (ص 63 ) و گاهي هم مطلوب وي «جستجوي خويشتن» است (همان ص 123 )در نهايت نياز خود را در عاشق شدن و عشق ورزيدن مي بيند و بس.( همان ص250 )
کوئيلو طبق معمول منکر برنامه و حياني براي اداره زندگي بشر مي¬شود و از زبان يک کشيش مي¬گويد: «آن چه خداوند از ما انتظار دارد نمي¬دانيم، اجدادمان نيز نمي¬دانستند.» (همان ص 274)

در کتاب يازده دقيقه چند محور اساسي مورد توجه و استفاده مولف قرار گرفته است.
الف) عشق
در اين کتاب نويسنده تلاش مي¬کند ارتباط جنسي آزاد را با عشق گره بزند و بين اين دو ارتباطي ناگسستني ايجاد نمايد. موضوع عشق چنان در اين کتاب پر رنگ است که گويا ماريا براي دستيابي به عشق و عاشق ماندن حاضر است تمامي سختي¬ها و حتي سوء برداشت¬ها و طعن و کنايه هاي اطرافيان را تحمل کند به گونه اي که اين موضوع به بزرگترين موضوع زندگي ماريا تبديل مي¬شود (همان 151) تا جايي که اساساً او بخاطر عشق زنده است. (همان ص 25)
کوئيلو بارها به مطلوب بودن عشق و نياز آدميان به عشق مي¬گويد. (همان 8/13/14/17/31/148/253/123/203 و ...) گاهي هم از عشق بعنوان احساس خطرناک و مخرب ياد مي¬کند. (همان ص 15/21/26/157)
يکي از مشتريان ماريا که پسرکي به نام رالف است بعنوان احيا کننده عشق ماريا وارد جريان زندگي ماريا مي¬شود. ماريا با وجود دلبستگي فراوان به رالف اصالت و اهميت را به خود عشق مي¬دهد نه به رالف.
اين ايده براي ماريا قوت مي¬گيرد که مهم، وجود عشق است نه معشوق، و عاشق ماندن مهمتر از وجود يا عدم معشوق است. اصولاً ديدن يا نديدن رالف براي ماريا هيچ اهميتي ندارد بلکه آن چه تعيين کننده است عاشق ماندن است. (همان ص 177/203/298/296)
در اين کتاب عشق به عنوان توجيه گر زندگي عنوان مي¬شود. بايد اضافه کرد اين مفهوم از نگاه کوئيلو تعريف روشني ندارد و در بيان آن تنها مي¬توان گفت: « يک احساس است».

ب) بي¬هدفي و سرگرداني
کوئيلو بارها و بارها از بلاتکليفي و شک و ترديد و سرگرداني شخصيت¬هاي داستان سخن مي گويد. در تبيين کوئيلو زندگي از عنصر «هدف» تهي است و منطق و غايتي براي زيستن تصوير نمي¬شود از همين جهت لازم است نگاه انسانها تغيير کند تا زندگي مفهوم يابد. دخترک از روي تحير و بي¬هدفي، روسييگري را انتخاب مي¬کند و بارها در تصميم خود شک مي¬کند و منطق آن را مورد تجديد نظر قرار مي¬دهد دست آخر آن چه باعث انگيزش دخترک مي شود پول، کسب تجربه و ماجراجويي است.
واژه¬هاي مختلفي درکتاب بلاتکليفي شخصيت¬هاي داستان را منعکس نموده اند و عبارات و سطور زيادي براي تبيين اين سردرگمي به کار گرفته شده اند. اين بلاتکليفي بيش از 30 بار در کتاب به بحث گذاشته شده است. (نمونه¬هايي از اين مسئله در صفحات 87/89/93/94/98/101/105/111/115/118/128/135/136/141/142/144/146/148/149/155/153/158 ... منعکس شده است)
مطالبي که مولف در ترويج اباحي گري و لا اباليگري آورده همه و همه به خلاء " منطق زيستن "بر مي¬گردد يعني اگر خلاء «غايت معقول» نبود به قلم فرسايي کوئيلو در باب لااباليگري نيازي نبود.
توضيحات کوئيلو در باب اباحي¬گري عموماً با تاييد و حتي تبليغ همراه است (ص 31/39/66/67/92/93/100) آنچه در ترويج الکل و مشروبات الکي و موسيقي و رقص و آواز خواني و دود و سيگار و رقابت دختران براي جذب مشتري در اين کتاب نگاشته شده بر فضاي کتاب سايه انداخته و اين اثر را به تبليغ ميخانه و توصيف عشرتکده تبديل نموده است.

ج) سکس و ارتباطات آزاد جنسي
کوئيلو در کتابش براي برگرداندن آبروي رفته و توجيه کار نويسندگي خود روسپگري را تهديدي براي ثبات خانواده به حساب نمي¬آورد و از تلاش روسپي¬ها براي پايدار ماندن زندگي مشتريان خود سخن مي¬گويد. (همان ص 210)
از طرف ديگر آزادي که انتخاب در ارتباط جنسي را به همراه دارد از نگاه نويسنده يک مطلوب تلقي مي¬شود. (همان ص 81 و 105)
از آنجا که کتاب به سرگذشت يک روسپي مربوط مي¬شود کوئيلو در موارد متعدد به جزئيات ارتباطات جنسي وارده شده و بازگو کردن فنون ، حالتها و روش هاي روابط جنسي را براي خود به صورت يک ماموريت در آورده است. در يک جمله مي¬توان گفت اين کتاب در توصيف سکس است که اين توصيف از اين جهت که با تکرارهاي بي مورد و ملال آور همراه شده از تبليع سکس و ترويج آن نمي¬تواند جدا باشد.
در يک رصد محتوايي، رقم صفحاتي که به صراحت به اين موضوع پرداخته شده به 20 فراز بالغ مي¬شود.
با تاسف بايد گفت اين اثر به طور ناشايستي به جزئيات اين موضوع پرداخته به گونه¬اي که بدآموزي¬ها و آموزش¬هاي منفي زيادي را تعليم و آموزش مي¬دهد.
اين آموزش¬¬هاي منفي لايه¬هاي مختلفي دارد از توصيف يکي از مشتريان ماريا بعنوان پاک¬ترين فرد زندگي (همان ص 259) تا توصيف ميخانه به «مکان آبرومند» و «مکاني که عده¬اي در آن حضور دارند دارند که قادرند نور را در چهره ديگران کشف کنند» (همن ص 209 و 251) و توصيف فاحشه¬گري بعنوان امري که به استحکام خانواده لطمه¬اي نمي¬زند و اين موضوع با پايداري خانواده مشتري منافاتي ندارد (همان ص 210) و اين که سکس ضد ارزش محسوب نمي¬شود (همان ص 196) و سکس فراتر از يک ملاقات ساده است (همان ص 216) بلکه عاملي براي فراموشي مشکلات و آرامش يافتن طرفين است. (همان ص 215)
از همه اين ها بالاتر «ترويج خشونت» است که به عنوان راهي تسکين دهنده و آرامش بخش به مخاطب معرفي مي¬شود (همان ص 221)
کوئيلو در ضمن پرداختن به موضوع ارتباط آزاد جنسي، پرده از رازي بر مي¬دارد که از نگاه او انسان را به مرز "خود" نزديک مي¬کند و نوعي خودشناسي به دنبال دارد و آن «رنج کشيدن و تحقير شدن » است. گويا سکس مي¬تواند منجر به اين گونه خودشناسي شود و انسان را به حالتي برساند که ضمن رنج، لذت ببرد.
در نگاه وي يکي از راههاي لذت، رنج کشيدن و رنج دادن ديگران است (همان ص 229/236/238/235) انگار آزار دادن به ديگران از اصول زندگي انسان¬ها محسوب مي¬شود. (همان ص 226) اين رنج خود ساخته نوعي از نور بري انسان به ارمغان مي¬آورد و خلايي همچون بهشت براي انسان ايجاد مي¬کند (همان ص 240/242)در اين رنج کشيدن و تحقيري که از ناحيه ديگران متوجه انسان مي¬شود انسان به دنياي ديگري مي¬رود و احساس مذهبي به او دست مي¬دهد (همان ص 223) و انسان احساس آزادي کامل مي¬يابد (224 و 228)

پيوند معنويت و خود فروشي
آن چه يک انحراف واضح و مغالطه روشن را در پي دارد و در نتيجه يک آسيب اجتماعي براي اجتماع در پي دارد و يک کج راهه براي انسانهاي معنويت گرا ايجاد مي کند ارتباطي است که کوئيلو بين معنويت و بي بندباري برقرار نموده است. وي بيش از 30 مورد از " وجود نور" در چهره دخترک فاحشه صحبت به ميان مي آورد وبراي روسپي گري تاريخي مقدس مي شمارد و ادعا مي کند معنويت با روسپي گري منافاتي ندارد و در صفحات متعددي ابتذال معنويت ادعايي خود را به نمايش مي گذارد.

دیدگاه ها

بسيار نفد سطحي و خامي بود.شما فقط ظاهر جملات رو ديديد.و اون 20 صفحه رو كه به جزييات سكس مي پردازه رو من هر چي خوندم به 20 صفحه نرسيد.مبالغه نفرماييد. در ضمن اين كتاب براي گروه سني بزرگسالان نوشته شده كه همه عالم به اين امر هستند و نيازي نيست آقاي كوئليو بخوان جزييات حالات سكس رو ياد بدن به كسي.

من هم كاملا ازتون تشكر ميكنم و خسته نباشيد مي گم

ر اين کتاب نويسنده تلاش مي¬کند ارتباط جنسي آزاد را با عشق گره بزند و بين اين دو ارتباطي ناگسستني ايجاد نمايد. موضوع عشق چنان در اين کتاب پر رنگ است که گويا ماريا براي دستيابي به عشق و عاشق ماندن حاضر است تمامي سختي¬ها و حتي سوء برداشت¬ها و طعن و کنايه هاي اطرافيان را تحمل کند به گونه اي که اين موضوع به بزرگترين موضوع زندگي ماريا تبديل مي¬شود
در فصل 40 نویسنده به صراحت نوشته است : (( کسی که عشق میورزد نیازی به انجام دادن عمل جنسی ندارد تا خوشحال شود...))
لطفا اول مطالعه بفرمایید بعدا اظهار نظر کنید.
گاهی مواقع بجای ساده اندیشی و ساده نگری میتوان با تفکر و تعمق به مطالب مغز آن را پیدا نمود.
درجایی دیگر نویسنده می نویسد :
تنها باید بدانی آنچه موجب انگیزه در دنیا می شود جستجوی لذت نیست بلکه صرف نظر کردن از چیزهایی است که در ظاهر بسیار مهم به نظر می رسند.مثالا سرباز برای کشتن دشمن به جبهه نمی رود بلکه برای کشته شدن به خاطر وطنش می جنگد
گوشه هایی از کتاب 11 دقیقه به نوشته آقای پائولوکوئیلو
لطفا کتاب را چند بار دیگر مطالعه بفرمایید

بیش از حد خشک و بی منطق نقد کردید ... نقدتون رو قبول ندارم .. با عرض پوزش

فقط ظاهر مطالب رو خوندید و به باطن کتاب پی نبردید ، هرچند درک این کتاب کار عوام ظاهر بین نیست.

:))))))))))

واقعا نقدتون صحیحه.متاسفم ازانتشارچنین کتابهایی درجامعه ما

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
5 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .