رابطه اخلاق و سياست

آيا اخلاق در سياست موثر است. چگونه بايد سياست مداران اخلاق را رعايت کنند

در اسلام سياست عين ديانت و ديانت عين سياست است. بر همين اساس سياست اسلامي در چارچوب اصول اسلامي است و از اصول اخلاقي تخطي نمي كند.