وسواس

وسواس

وسواس :
1-اختلالات رفتاري ، پرسش و پاسخ هاي دانشجويي ، ابوالقاسم بشيري ، نشر معارف

2-شناخت درمان و سواس و وسوسه در اسلام ، محمود رودکاني حائري