تهجد و شب زنده داري

اهميت عبادت شبانگاهي و هنگام سحر

چرا شب و سحرگاه،از اوقات با اهميت از جهت انجام عبادات هستند؟

سوال بسيار خوبي مطرح كرده ايد كه البته پاسخ به آن نيز امري سهل و ممتنع است. اسرار فراواني در شبها و سحرگاهان است كه بخشي از آن در آيات و روايات و سپس در ادبيات عرفاني ما نمايان شده است.