تقوا و ورع

گناه در ماه مبارک رمضان

چرا با اينكه شيطان در ماه مبارك رمضان زنجير شده است باز هم ما در اين ماه گناه مي كنيم؟

پاسخ: خداوند متعال به لطف و رحمت و عنايت ويژه اي كه به بندگانش و به ويژه مؤمنان دارند، زمان ها و مكان ها و اسبابي براي آنها قرار داده است تا با ارتباط با آنها بتوانند از آنها استمداد جسته، در جهت حفظ

تقوا و ورع

1- اهميت تقوا ، سيد محمد شيرازي
http://books.yasinmedia.com/books/www.al-shia.com/html/far/books/akhlaqh...

2- اهميت علم و تقوا در اسلام ، سيد محمد شيرازي