تربيت فرزند

نقش مثبت و منفي بازي هاي يارانه اي

بازي هاي رايانه اي، خوب يا بد!؟

زن براي لحظه اي در اتاق پسرش را باز کرد، پسر پشت ميز رايانه نشسته بود، گوشي سياه رنگي درگوش هايش قرارداشت، چشم هايش به مانيتور دوخته شده بود و مردمک سياه رنگ نگاهش مدام اين طرف و آن طرف حرکت مي کرد.

اصلاح حجاب فرزند

رشته من الهيات است دخترم قبل از ورود به دانشگاه حجابش عالي بود ولي الان مي خواهد چادرش را بردارد براي ما خيلي اين مسئله ازار دهنده است .

در پاسخ به توضيح زير توجه كنيد :

حجاب کودک

با عرض سلام دختر 3 ساله اي دارم از چند سالگي بيرون از منزل به او شلوار و آستين بلند و روسري بپوشانم تا عادت كند حجاب خود را رعايت كند؟

خوشحاليم كه به وظيفه سنگين تربيت فرزند خود اهتمام داريد و به دنبال تربيت فرزند صالح هستيد.
در اين رابطه چند كار بايد انجام دهيد:

تربیت اسلامی نوجوانان

براي تأثيرگذاري و هدايت اسلامي روي «نوجوانان» چه بايد كرد؟ لطفا چند كتاب هم معرفي كنيد.

پرسشگر گرامی، کار شما را در تربیت و هدایت نوجوانان می‌ستاییم و امیدواریم در این مسیر بسیار مهم موفق باشید.

علل تفاوت فرزندان

در مورد فرزنداني كه از يك پدر و مادر متولد شده اند و از شرايط يكسان فرهنگي تربيتي بزرگ مي شوند، يكي صالح و ديگري ناخلف و ناصالح مي شود، علت چيست؟

عواملي و شرائطي که در تربيت فرزندان نقش دارند برخي دروني و داخلي است و برخي بيروني و خارجي .