صفات رزيله

نشانه هاي آدم حسود

نشانه هاي آدم حسود چيست؟

وجود حسادت در آدمي نشانه هايي دارد که هر کس مي تواند با بررسي خويش پي ببرد که آيا به بيماري حسادت مبتلاست يا نه.
نشانه هايي که ذکر مي شود هرکدام به تنهايي تنها نشانه قطعي حسد نيست و مردماني که حسود نيستند نيز داراي بعضي از اين صفات مي باشند پس اگر نمونه اي از آن ها در کسي ديده شد نبايد حکم کرد که او حسود است.بلکه ذکر اين نشانه ها براي خود انسان است که هرگاه يکي از آنها را درخود يافت خويشتن را تحت مطالعه قرار دهد که آيا بدين بيماري گرفتار شده است يا نه.

درمان بخل و خساست

سلام من خيلي بخل دارم خيلي باخودم مبارزه كردم درست نشده چي كنم؟

شما در حقيقت راجع به روش تخلق به ارزش هاي اخلاقي است. اين بحث از اساسي ترين و گسترده ترين مباحث علم اخلاق است.

آثار و عواقب خشم و غضب

آثار غضب چيست با توضيح و مثال ؟

كمتر صفتي از صفات رذيله است که به اندازه غضب ویراني به بار مي آورد و اگر فهرستي از آثار سوء غضب نوشته شود، معلوم مي گردد که اثرات سوء آن از بسیاري از اخلاق رذیله بیشتر است، و از جمله مي توان امور زیر را برشمرد:
1ـ قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که خشم و غضب دشمن آدمي است و به هنگام هیجان غضب، عقل به کلي از کار مي افتد، و انسان دیوانهوار حرکاتي را انجام مي دهد که نه تنها مایه تعجب همه اطرافیانش مي گردد، بلکه خود او نیز بعد از فرو نشستن آتش غضب، از کارهایي که در آن حال انجام داده است در تعجب و وحشت فرو مي رود، در آن حال گاهي دیوانهوار به هر کس حتي نزدیکترین دوستان خود حمله مي کند، دست او تا مرفق در خون بي گناهان فرو مي رود، مي زند، درهم مي شکند، مي کوبد و ویران مي کند، درست همانند یک دیوانه خطرناک.

آثار حسادت

آثار حسادت چيست؟

حسد آثار بسيار زيانباري از نظر فردي و اجتماعي و مادي و معنوي به بار مي آورد و کمتر صفتي از صفات رذيله است که اين همه پيامدهاي سوء داشته باشد، مهمترين آنها آثار زير است:

علت گرايش به رزايل

چراتفكرات انسان به سمت رذايل سوق مي يابد؟

براي پاسخ به اين پرسش بايد اندكي پيرامون ساختار وجودي انسان و بينش ها و گرايش هاي او با يكديگر سخن بگوييم. روح انسان مجموعه اي از گرايش ها و بينش ها است.