ريا و اخلاص

مراقبات مربوط به نيت و اخلاص

مراقبات مربوط به نيت و اخلاص:
اهميت نيت:
نيت از نظر اصطلاح اخلاقي به معناي قصد است و قصد نيز به معناي مقصد و هدف داشتن مي باشد. نكته بسيار مهمي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه مصداق بارز نيت و هدف داري اگر چه در عبادت خداوند است، ولي محدود به عبادت اصطلاحي نيست و شامل كل زندگي انسان مي شود. از اين ديدگاه مومن كسي است كه در كل زندگي خود مقصد و مقصود دارد و مقصدش چيزي جز قرب به خداوند و لقاي او نيست. ان الصلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين.

چگونه درجه اخلاص خود را بالا ببريم؟

چگونه درجه اخلاص خود را بالا ببريم؟

دوست گرامي. اخلاص يعني خالص كردن انگيزه و عمل و عبادت براي خداوند. بنابراين هر قدر انسان اعمالش را براي رضايت و محبت خدا انجام دهد به اخلاص نزديک مي شود.

ريشه يابي ريا

ريا از چه چيزي ناشي مي شود. ريشه هاي آن چيست؟

ريشه يابي ريا:

معناي اخلاص و بخاطرخدا زندگي كردن

بخاطرخدازندگي كردن يعني چي؟تمرين كردم اما2ساعت بيشترنشده!خيلي كارا هست كه انجامش ميديم اماخاطرخدايي دركارنيست مث روشن كردن كولر!!

 زندگی.jpgبخاطر خدا، يعني اعمال وكارهايي كه انجام مي دهد رنگ خدايي داشته باشد وبه عبارت ديگر هركاري كه مي كند يا واجب باشد ويا مستحب وحتي مباح را تبديل به مستحب كند! روشن كردن كولرنيز مي تواند رنگ خدايي بگيرد ، اگر غايت ونهايت كارها، براي خدا وبه خاطر خدا باشد روشن كردن كولر ويا ماشين لباس شويي ويا تعمير كردن وياحتي درست كردن آن هم با توجه به هدف وغايت كار، رنگ خدايي مي گيرد !

چطوري به ا وج اخلاص برسيم؟

چطورمراحلي طي كنيم به اخلاص برسيم اوج آن كه نفس ماهم شريك آن نشوددونبالم اخلاص كامل وازخوديت خارج وبه حقايق الهيه برسم؟

دوست گرامي. براي رسيدن به اخلاص كامل بايد مراحل عبوديت و توحيد را طي کرد.