شيطان شناسي

نجات از شر شيطان

چكار كنم از شيطان درونم كه خيلي وقته داره كنترلم ميكنه نجات پيدا كنم؟ هرروز پشتم رو خاك ميكنه. نميخوام هرروز شرمنده خدا باشم، ديگه خسته شدم؟

شيطان دشمن قسم خورده ما است. كسي كه دشمني قسم خورده و خطرناك دارد در همه حال مراقب است تا آسيبي از جانب آن دشمن به او و منافعش نرسد و شما به درستي اين موضوع را درك كرده‌ايد.

تعریف شیطان

لطفا مفهوم شيطان را با تكيه بر يكى از متون دينى بيان كنيد

تفاوت عملکرد نفس و شيطان

تفاوت عملكردهواينفس باشيطان درچيست منظورم تفاوت نوع وسوسه هاشه؟

همان گونه كه براي رشد و رستگاري انسان، دو دسته عوامل دروني و بيروني وجود دارد، وجدان اخلاقي، عقل و فطرت و گرايش‌هاي عالي، انساني از درون و انبيا و ائمه (ع) از بيرون، انسان‌ها را به سوي كمال و سعادت دعوت مي‌كند.

موانع رشد و كمال انسان نيز دو دسته است: هواي نفس (از جمله عوامل و موانع دروني) و شيطان يا ابليس (به عنوان عامل بيروني) .

زمينه هاي نفوذ شيطان به انسان

روشهاي نفوذ شيطان به عقل و خرد ما درتصميم گيري و كارها به چه صورت هست؟

شيطان موجودي حقيقي است كه با وسوسه و دگرگون ساختن واقعيت امور و زينت بخشيدن به زشتي ها و گناهان و ناگوار جلوه دادن نيكي ها و طاعات سعي در اغوا و انحراف انسان دارد.

توانایی شیطان

با سلام. آيا شيطان دخل و تصرفي در زندگي انسان ها مي تواند داشته باشد؟ مثلا يوشع (ع) فراموشي خود را به شيطان نسبت مي دهد و حضرت ايوب (ع) نيز عامل فقر و مصيبت خود را شيطان مي داند.

در پاسخ به مطالب زيرتوجه كنيد :
1. مهمترين كاري كه شيطان انجام مي‌دهد، فقط فريب دادن است و در آيات قرآن از شيطان به عنوان دشمن آشكار، كسي كه عصيان‌پيشه و رانده شده از درگاه خداوند ياد شده است.