آيت الله مصباح

گامی برای یافتن نظام ارزشی موثر

موضوع: گامی برای نظام ارزشی موثر
استاد: حضرت آیة الله مصباح حفظه الله

تاریخ:30/06/90

عنايت ويژه خدا به نسل حاضر

هدف آفرینش

موضوع: هدف آفرینش