آيت الله جوادي آملي

آيا بى اخلاقي قابل معالجه هست؟

استاد: حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله

اخلاق مانند عمل نیست

حرام حقیقتا آتش است.

استاد حضرت آیت الله جوادی آملی.
تاریخ:بهمن 1391