آيت الله ضياء آبادي

با دهان بسته خدا چیزی نمی دهد

موضوع: با دهان بسته خدا چیزی نمی دهد.
استاد: حضرت آیت الله ضیاء آبادی

دعا و تضرع در محضر خداوند

اصیلترین راه برای رسیدن به خداوند امامت است

موضوع: اصیلترین راه برای رسیدن به خدا امامت است
استاد: حضرت آیت الله ضیاء آبادی

محفوظ ماندن اعمال خوب و بد انسان تا قیامت

موضوع: محفوظ ماندن اعمال خوب و بد انسان تا قیامت
استاد:استاد فرزانه آیت الله سید محمد ضیاء آبادی

شرکهای ما

موضوع: شرکهای ما.
استاد:آیت الله سید محمد ضیاء آبادی.

نهی شرک توسط خداوند