دانش اخلاق

نسبيت در اخلاق

آيا اخلاق نسبي است يا مطلق؟ اگر اخلاق ثابت است پس دروغ مصلحتي چيست؟

مفهوم نسبيت، امر يا صفت ‏يا حالتي است که از مقايسة يک شي با شي‏ معين ديگر و يا از مقايسة يک زمان با زمان ديگر به دست مي‏آيد.

تفاوت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی

وجوه تفاوت ارزش هاي اخلاقي در اسلام و مكتب ليبرالي كدام است؟

پرسشگر گرامي، در ليبراليسم هيچ قانون كلي اخلاقي وجود ندارد، لذا معيار تشخيص دهنده خوب و بد، خود انسان است.

نقش و تاثير اخلاق

تاثير اخلاق بر فراگيران چگونه است؟

پاسخ: دانشمندان مسلمان، علم اخلاق را برترين علم يا دست‌كم يكى از برترين علوم مي‌دانند.

نقش اخلاق در زندگي

نقش اخلاق و رفتار در زندگي دنيوي و آخروي؟

اخلاق در اصطلاح عالمان اخلاق در معاني گوناگوني به‌كار رفته است. معناي مهم و مشهور اخلاق همان «صفات نفساني استوار و ثابت» است.

رابطه بايد ها و هست ها - ارزش و واقعيت

از نظر فلسفه اخلاق چه رابطه اي ميان بايد ها و هست ها وجود دارد؟

آدمى در طول تاريخ حيات اجتماعى خويش, علاوه بر قوانين حاكم بر طبيعت و نظام جهان, براى خويش حريمها و قانونهايى بنا نهاده است كه بازگشت آنها به عنصر انديشه و خرد است.