دانش اخلاق

تفاوت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی

وجوه تفاوت ارزش هاي اخلاقي در اسلام و مكتب ليبرالي كدام است؟

پرسشگر گرامي، در ليبراليسم هيچ قانون كلي اخلاقي وجود ندارد، لذا معيار تشخيص دهنده خوب و بد، خود انسان است.

نقش و تاثير اخلاق

تاثير اخلاق بر فراگيران چگونه است؟

پاسخ: دانشمندان مسلمان، علم اخلاق را برترين علم يا دست‌كم يكى از برترين علوم مي‌دانند.

نقش اخلاق در زندگي

نقش اخلاق و رفتار در زندگي دنيوي و آخروي؟

اخلاق در اصطلاح عالمان اخلاق در معاني گوناگوني به‌كار رفته است. معناي مهم و مشهور اخلاق همان «صفات نفساني استوار و ثابت» است.

رابطه بايد ها و هست ها - ارزش و واقعيت

از نظر فلسفه اخلاق چه رابطه اي ميان بايد ها و هست ها وجود دارد؟

آدمى در طول تاريخ حيات اجتماعى خويش, علاوه بر قوانين حاكم بر طبيعت و نظام جهان, براى خويش حريمها و قانونهايى بنا نهاده است كه بازگشت آنها به عنصر انديشه و خرد است.

نقد مکتب قدرت نيچه

قدرت گرايي نيچه را چگونه نقد مي كنيد؟ آيا اصول او نقطه قوتي كه مطابق اسلام باشد دارد؟

پاسخ اجمالي
ديدگاه اخلاقي نيچه، به دليل نقش محوري و بنياديني که به مفهوم «قدرت» مي دهد، به نام «قدرت گرايي» و «ارادۀ معطوف به قدرت» معروف شده است.