اخلاق خانواده

پرسش هاي مربوط به اخلاق خانواده

اذیت پدر و مادر

آیا اذیت پدر و مادر داراى آثار وضعى در این دنیا است؟

گفتنى است که در سخنان گهربار پیشوایان دینى، نافرمانى و آزار به پدر و مادر را در کوتاهى عمر مؤثر دانسته، چنان که نیکى و احترام به آن دو را سبب طول عمر یاد کرده اند؛ از جمله، امام ششم علیه السلام مى فرم

نقش مثبت و منفي بازي هاي يارانه اي

بازي هاي رايانه اي، خوب يا بد!؟

زن براي لحظه اي در اتاق پسرش را باز کرد، پسر پشت ميز رايانه نشسته بود، گوشي سياه رنگي درگوش هايش قرارداشت، چشم هايش به مانيتور دوخته شده بود و مردمک سياه رنگ نگاهش مدام اين طرف و آن طرف حرکت مي کرد.

احترام به پدرومادريعني چه؟

احترام به پدرومادريعني چه؟

در پاسخ به اين سوال به موارد زير توجه كنيد .

عدم راز داری همسر

شوهرم با من حرف نمي زند ولي از من حرف مي زند نزد غريبه و آشنا و فاميل من از كسي خبر ندارم ولي اطرافيانش همه از جزييات زندگي من خبر دارند محرم نامحرم هم سرش نمي شود در اين ناامني چه كنم؟

خوشحالیم بار دیگر شما مخاطب ما هستید اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با این موضوع برای شما باشيم.هر چند سوال شما واضح است اما مشخص نکردید منظور شما از اینکه همسرتان با شما صحبت نمی کنند چیست ؟علت آن چ

ظن و گمان به خانواده

آيا فرزند و همسر فرزند انسان نيز به حكم آيه (و قولوا للناس حسنا) جزيي از كلمه ناس تلقي مي شوند و احتراز از غيبت و ظن و گمان در خصوص آنان نيز واجب است و يا در صورت دلسوزي ،پدر و مادر مي توانند در خصوص ايشان غيبت يا ظن و گمان داشته باشند؟

پاسخ به اين سئوال نيازمند توجه به مطالب ذيل است :