اصلاح و تقويت باورها

روش هاي خود شناسي

راه ها و روش هاي خود شناسي را بيان كنيد؟

انسان داراي دو جنبه است:
1. جنبة مادي كه نيازهاي جسمي انسان مانند نياز به آب، غذا، مسكن، پوشاك و غيره را شامل مي شود.

معنای کرامت انسان

انسان نمازگذار اهل كرامت است.كرامت به چه معناست؟ و چه كساني از كرامت الهي برخوردار و چه كساني محروم اند؟

معناي لغوي كرامت : كرامت در لغت يعني گرامي داشتن و بزرگداشت ديگران. كرامت و عزت و بزرگواري جزئي از سرشت انسان است . اين است كه اگر انسان خود را آنچنانكه هست بيابد كرامت و عزت مي يابد.

هدف خداوند از خلقت انسان

هدف خداوند از خلقت انسان در ديدگاه عرفان؟

اين پرسش كه «آدمى چيست، كجاست، از كجا و چگونه و براى چه آمده است؟» و نيز پرسش هايى از اين سنخ، هيچ گاه بشر انديشمند و حقيقت جو را رها نكرده است.

مثبت اندیشی و توکل

مثبت انديشي و توكل چه رابطه اي باهم دارند؟

پرسشگر محترم با سلام و تشكر از ارتباطتان با اين مركز.بايدعرض كرد.انسان در طول زندگي خود همواره به دنبال پيشرفت و كسب موفقيت است. موفقيت در زندگي متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پيرامون است.

آثار ایمان

ايمان و تاثيرات آن؟

سؤال شما دانشجوي گرامي شروع خوبي براي تحكيم مباني اعتقادي مي باشد و ما نيز از اينكه چنين مسيري را براي تقويت مباني اعتقادي خود آغاز نموده ايد خوشحاليم اما خوب است بدانيد بحث فوائد ايمان ؛ بحث بسيار طو