نصايح اخلاقي

رواياتي که درباره نصيحت و پند و موعظه هستند

محافظت عبادت از تصرّف شيطان

محافظت عبادت از تصرّف شيطان

فصل پنجم در بيان محافظت عبادت از تصرّف شيطان است‏.

صورت غيبيّه ی برزخيّه ی نماز و حيات و شعور آن

صورت غيبيّه ی برزخيّه ی نماز و حيات و شعور آن

[خطبة الكتاب‏]

دلیل تكرار عبادات و تكثار اذكار و اوراد

دلیل تكرار عبادات و تكثار اذكار و اوراد

توصیه هایی از امام خمینی به سیّد احمد آقا رحمهما الله

توصیه هایی از امام خمینی به سیّد احمد آقا رحمهما الله

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

از كيد شيطان و نفس خطرناك تر از آن غافل مباش

از كيد شيطان و نفس خطرناك تر از آن غافل مباش

بسمه تعالى‏

افسوس كه عمر در بطالت بگذشت
با بار گنه بدون طاعت بگذشت‏