عرفان عملي

عرفان عملي اسلامي

مراحل سير و سلوک عرفا

سير تكامل انسان از نظر عرفا

Ebadat02.jpg
معمولا براي انسان اين سؤال مطرح شود كه اگر كسى بخواهد در جهت‏سير تكاملى قرار بگيرد و انسان كاملى شود، بايد از كجا شروع كند و چه ابزار و وسايلى در اختيارش قرار دارد؟ در دو محور اين موضوع را بيان مي داريم.

فرق نفي خواطر و مراقبه

آيا نفي خواطر با مراقبه تفاوت دارد؟ايا درست است كه بدون ذكر ولي در دل يعني توجه به حضور او در تمام اوقات نفي خواطر كرد؟

انچه در مورد اين دو اصطلا ح قابل توجه ميباشد اينست ؛ نفي خواطردرعرفان عملي ياسير وسلوك كاربرد دارد ولي مشارطه ومراقبه ومحاسبه دربين علماي اخلاق درتذكيه نفوس بكار ميرود.

حجاب هاي ظلماني و نوراني

لطفا بفرماييد منظور از حجابهاي ظلماني و نوراني در عرفان چيست؟

حجاب هاي ظلماني وحجاب هاي نوراني:
وجود حجاب هايى از «ظلمت» و «نور» ميان انسان و خداى متعال، مسأله‏اى است كه از آيات قرآن و اشارات آنها و از روايات و بيانات وارده استفاده مى‏شود. با دقت و تأمل در اين منابع، به خوبى مى‏ توان به اين موضوع پى برد كه ميان انسان و حضرت حق، يك سلسله حجاب‏هاى ظلمانى و يك سلسله حجاب‏هاى نورانى و يا نورى وجود دارد و آدمى در سير عبودى و سلوك الى الله، بايد از اين حجاب بگذرد

آيا عارف فقط به واجبات اكتفا مي كند؟

آيا اين مطلب صحيح مي باشد كه هرچه قدر مقام سالك و عارف بالاتر مي رود ميزان انجام مستحبات او هم كمتر مي شود و عارف فقط به واجبات اكتفا مي كند؟

خير اين رابطه صحيح نيست. اشاره به چند نكته فضاي بحث را روشن تر مي كند؛

فناي کامل و انقطاع الي الله

سلام قسمتي از مناجات شعبانيه كه هب لي كمال الانقطاع تا قسمتي كه بحث از حجاب هاي نوري و. تا اخر قسمت تصير اروحنا معلقه بعز قدسك .ميشود را توضيح دهيد تشكر

در پاسخ به مطالب زير توجه كنيد :
1. كمال الانقطاع اليك, همان توحيد و فناي في الله است. يعني از همه چيز فارغ شوم و به تو بپردازم. يعني خدامحوري كامل در زندگي. روش آن هم اين است كه انسان مومن خداي متعال را محور تمامي انديشه ها و اخلاق و رفتار خود كند و در خدا متمركز گردد. همه چيز را براي به خدا و رسيدن به او بخواهد و از خود موحدي خدامحور بسازد.