استاد و دانشجو

رابطه استاد و دانشجو در کلاس درس

حقوق استاد درمقابل دانشجو

حقوق استاد درمقابل دانشجو

الف : حق استاد بر شاگرد : يكي از مسائلي كه ما به عنوان دانشجو بايد بدانيم و آن را رعايت كنيم حقوقي است كه استاد بر گردن شاگرد دارد.

حقوق متقابل استاد و دانشجو

حقوق دانشجوچه مي باشد؟ حقوق استادچه هست؟

حق استاد بر شاگرد :
يكي از مسائلي كه ما به عنوان دانشجو بايد بدانيم و آن را رعايت كنيم حقوقي است كه استاد بر گردن شاگرد دارد.

عقوبت تبعيض ميان دانشجويان توسط استاد

اگر استاد بين دانشجويان فرق بگذارد، عقوبت اخروي و دنيوي آن چيست؟

امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود، حقي براي دانشجو و متعلم قائل مي شوند كه واجب است توسط استاد و معلم رعايت شود. ايشان وظيفه استاد در قبال دانش آموز را چنين بيان مي فرمايند:

حقوق اخلاقي معلم

آيا انسان در مورد معلم كه خود به خاطر كارش حقوق مي گيرد حق و وظيفه اي بر گردن دارد ؟

حقوقي كه معلم در مقابل کارش از دولت مي گيرد صرفا جنبه مادي دارد و تقديري است که دولت از معلم مي کند. بر شاگردان هم حقوقي هست که لازم است رعايت کنند. اين حقوق جنبه اخلاقي و معنوي دارد.

وجوب احترام به استاد

احترام به استاد واجب است يامستحب؟

بله احترام به استاد واجب است اما نه ازقسم وجوب احكام خمسه ،بلكه وجوب آن اخلاقي وعقلاني است ، (ومستحب است ،مستحبي ازقسم احكام خمسه تكليفي ) اگركسي به استاد خود بي احترامي كرد اثر وضعيش اين است كه بعضي