خودشناسي

روش هاي خود شناسي

راه ها و روش هاي خود شناسي را بيان كنيد؟

انسان داراي دو جنبه است:
1. جنبة مادي كه نيازهاي جسمي انسان مانند نياز به آب، غذا، مسكن، پوشاك و غيره را شامل مي شود.

معنای کرامت انسان

انسان نمازگذار اهل كرامت است.كرامت به چه معناست؟ و چه كساني از كرامت الهي برخوردار و چه كساني محروم اند؟

معناي لغوي كرامت : كرامت در لغت يعني گرامي داشتن و بزرگداشت ديگران. كرامت و عزت و بزرگواري جزئي از سرشت انسان است . اين است كه اگر انسان خود را آنچنانكه هست بيابد كرامت و عزت مي يابد.

هدف خداوند از خلقت انسان

هدف خداوند از خلقت انسان در ديدگاه عرفان؟

اين پرسش كه «آدمى چيست، كجاست، از كجا و چگونه و براى چه آمده است؟» و نيز پرسش هايى از اين سنخ، هيچ گاه بشر انديشمند و حقيقت جو را رها نكرده است.

توانایی و قدرت انسان

نهایت توانایی و قدرت انسان تا چه مقدار است؟ انسانی که بیش از سایر انسان‌ها به کمال نزدیک شده باشد، چه ویژگی‌هایی دارد؟ و چگونه زندگی می‌کند؟

انسان می‌تواند خود را به منبع قدرت و توانایی نزدیک کرده و اراده او کاملاً خدایی شود و جلوه‌ای از قدرت بی‌نهایت الهی شود.

تاثير متقابل روح انسان ها

لطفا درباره تاثير متقابل روح انسان ها بر يگديگر توضيح دهيد؟

روح انسان، پديده‌اى است لطيف، ظريف، نقش‌گير و اثرپذير. روح انسان از ساعتى همنشينى و مجالست با انسان ديگري، رنگ‌ها به خود گيرد و حالت‌ها مي‌پذيرد.