ادب قرآني

قرآن کامل ترین کتاب انسان سازی و بهترین دستورالعمل خود سازی

قرآن کامل ترین کتاب انسان سازی و بهترین دستورالعمل خود سازی و دقیق ترین برنامه ی زندگی انسان می باشد.