اساتيد اخلاق

معرفي اساتيد اخلاق

اساتيد اخلاق شهر اصفهان

سوالم درباره استاد اخلاق در شهر اصفهان است به چه کسي رجوع کنيم؟

دوست گرامي. در شهر اصفهان اساتيد اخلاق فراواني هستند مي توانيد د راين زمينه به آيت الله حسين مظاهري آيت الله ناصري و آيت الله سيد ابوالحسن مهدوي رجوع کنيد. موفق باشيد.

معرفي اساتيد زنده اخلاق

معرفي اساتيدي که در حيات هستند و هماکنون مشغول تدريس درس اخلاق در شهر هاي مختلف کشور هستند:
آيت الله توکل --- قم
آيت الله جاودان --- تهران

اساتيد اخلاق تهران

1-استاد محمد علي جاودان( آدرس جلسات 5 شنبه احتمالا ها مكان: خيابان ۱۷ شهريور - نرسيده به ميدان شهدا - سمت راست - جنب ورزشگاه - دبيرستان سادات موسوي