تربيت فرزندان

1- آداب تعليم و تربيت در اسلام ( ترجمه كتاب منية المريد شهيد ثاني)، سيد محمد باقر حجتي
http://books.yasinmedia.com/books/www.downloadbook.org/Books/030/fehrest...

2- تربيت اسلامي ، اكبر دهقان

3- اخلاق در خانواده و تربيت فرزند، سيد محمد نجفي يزدي
http://books.yasinmedia.com/books/www.downloadbook.org/Books/023/fehrest...

4- رشد جسمي وجنسي در نوجوانان ، حسين لطف آبادي

5- روش تربيت ديني نسل جوان و نوجوان ، محمدعلي پورعلي فرد، انتشارات شاكر

6- سيره تربيتي پيامبر واهل بيت ,تربيت فرزند ، سيد علي حسيني زاده،، نشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

7- زمينه تربيت ، علي قائمي، انتشارات اميري

8- اسلام و تعليم و تربيت ، محمد علي حجتي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

9- اسلام وتربيت عقلاني واجتماعي ، حسن آموزگار، انتشارات سازمان انجمن اوليا و مربيان

10- پژوهشي در تعليم وتربيت ، سيد مهدي صانعي، انتشارات سناباد

11- درآمدي بر تعليم وتربيت اسلامي ، عليرضا اعرافي، سازمان مطالعه و تدريس كتب علوم انساني

12- مباحثي در روان شناسي وتربيت کودکان و نوجوانان ، غلامعلي افروز، ناشر انجمن اوليا و مربيان

13- راه تربيت، مجيد رشيد پور، ناشر: انجمن اولياء و

14- آشنايي با تعليم وتربيت اسلامي، مجيد رشيد پور، ناشر: انجمن اولياء و مربيان
15- اسلام و تعليم وتربيت، ابراهيم اميني، قم: بوستان كتاب

16- خانواده ومسائل جنسي کودکان ، علي قائمي، ناشر: انجمن اولياء و مربيان

17- هشدارهاي تربيتي، علي اکبر مظاهري،انتشارات هجرت

18- مباني تعليم و تربيت در قرآن و احاديث، رضا فرهاديان، نشر: بوستان کتاب قم

19- روش هاي پرورش احساس مذهبي درکودکان و نوجوانان ، غلامعلي افروز، انتشارات انجمن اولياء و مربيان

20- تربيت اسلامي ، محمدعلي حاجي ده آبادي، نشر تربيت اسلامي قم
http://books.yasinmedia.com/books/www.qomicis.com/farsi/library/nezam_ta...

22- سلوك علوى (راهبرد هاى امام على عليه السّلام در تربيت فرزندان )- سيد حسين اسحاقى
http://howzeh-kerman.ir/book/household_esmat_and_cleanliness_pbuh/imam_a...
)/

23- تعليم و تربيت در اسلام استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=8202&BookArticleI...

24- نظام تربيت در اسلام، استاد حسين انصاريان، ناشر: دارالعرفان
http://www.erfan.ir/farsi/book/book.php?BookID=183

25- سيره تربيتي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع): تربيت ديني ، عليرضا اعرافي-محمد داوودي، نشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

26-تربيت كودك،پديدآورنده:علي صفايي حائري،ناشر:ليله القدر

27-تا فصل گل شدن: نگاهي به نيازهاي رواني و عاطفي فرزندان،پديدآورنده:محسن ايماني-علي بني اسدي
محمدرضا شرفي-قربانعلي محمدي مقدم،ناشر:قدس رضوي

چکيده :
هر چه والدين در به كارگيري شيوههاي تربيتي هماهنگتر عمل كنند، فرزندان نيز انعطافپذيري بيشتري از خود نشان خواهند داد. در اين ميان با نگاهي به سيرهي تربيتي ائمه معصومين(ع) در مييابيم ايجاد يك محيط تربيتي مناسب براي فرزند در شكوفايي شخصيت و تأمين سلامت رواني او تأثير بهسزايي دارد. اين كتابچه منتخبي از نظريات دكتر«محمدرضا شرفي» را دربارهي«نيازهاي روحي و عاطفي فرزندان» شاملميشود. ايشان با اشاره به هرم معروف«آبراهام مازلو» در تقسيمبندي نيازهاي فيزيولوژيكي انسان، بر اين نكته تأكيد ميكند كه انسان بهطور ذاتي به نيازهايش(جسمي و روحي) وابسته است؛ و اگر اين نيازها برآوردهنشوند سلامت رواني او به خطر ميافتد. حال اگر عدم تأمين نيازهاي فرزندان مطرح شود، ضريب آسيبپذيري بالاتر ميرود. مطالب كتاب در قالب راهكارهاي كاربردي و خطاب به والدين در قطع كوچك تدوين يافتهاست.
28-تربيت،پديدآورنده:ابراهيم اميني،ناشر:بوستان كتاب قم

چکيده :
كتاب حاضر حاوي مجموعه يادداشتهاي نگارنده طي سالهاي 1356تا 1358است كه طي آن مباني و روشهاي تربيتي اسلام با استناد به آيات قرآن كريم و روايات تشريح شده است .در مقدمه كتاب آمده است" :تربيت، اساسيترين نياز هر انسان است .زيرا با آن، استعدادهاي آدمي بروز و ظهور مييابد و در مسير صحيح قرار ميگيرد .اين تربيت از آغاز تولد ـ و حتي پيش از آن ـ شروع ميشود و سپس در محيط خانه و در ارتباط مستقيم با پدر و مادر و نزديكان ادامه مييابد .در اين فرآيند حساس و سرنوشت ساز، هر پدر و مادر و يا معلمي با مشكلاتي در خصوص چگونگي تربيت، روشهاي برخورد صحيح، هنگامههاي تربيت و نتايج اقدامات تربيتي روبهروست ." عناوين برخي از فصلها به اين قرار است :مسئوليت پدر و مادر، تربيت عملي، آغاز مادري، مادر و تغذيه، مشكلات زايمان، بعد از ولادت، نظافت و بهداشت، محبت، ترس، بازي، تقليد، سخاوت، حسادت، خشم، بد زباني، مسائل جنسي، تنبيه كودكان و تحسين و جايزه .

29-اثرات پنهان: تربيت آسيبزا،پديدآورنده:عبدالعظيم كريمي،ناشر:انجمن اولياء و مربيان
30-تربيت در خانواده،پديدآورنده:سيد مرتضي علوي اعلاء،ناشر:كشف الغطاء

31سيره تربيتي و اخلاقي پيامبر و اهل بيت عليهمالسلام در خانه و خانواده: ارتباط با خداوند
پديدآورنده:اسدالله طوسي،ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

32-الگوهاي تربيت اجتماعي: رهنمودهاي مهم تربيتي در قالب تمثيل و حكايت،پديدآورنده:محمدعلي كريمي نيا
ناشر:نشر پيام مهدي (عج)

33- نام كتاب : سيرى در تربيت اسلامى ، مؤ لف : مصطفى دلشاد تهرانى
http://books.yasinmedia.com/books/www.downloadbook.org/Books/031/fehrest...