اخلاق دانشجويي

1-سلوک دانشجويي ، پرسش و پاسخ هاي دانشجويي ، جواد محدثي

2-اخلاق و آداب دانشجويي، علي اکبر کلانتري، دفتر نشر معارف

معرفي مختصر كتاب:
در بخش اول كتاب كلياتي درباره اخلاق، فلسفه اخلاق، ضرورت و شرافت علم اخلاق، نيز معيار فضيلت و رذيلت اخلاقي درج شده است. در بخشهاي بعدي، اخلاق و آدابي كه طالب علم بايد بدان آراسته باشد بازگو شده است.