اخلاق حرفه اي

اخلاق حرفه اي :
1-اخلاق تبليغي، حجت الاسلام و المسلمين نصرت الله جمالي، قم، انتشارات مهديه

2- اخلاق در اداره- آيت الله حسين مظاهرى

http://www.almazaheri.org/farsi/Index.aspx?TabID=0602&BookNum=75&BookNam...

http://www.ghaemiyeh.com/dijital-library?sobi2Task=sobi2Details&catid=40...

3- شيوه ها و تجربه هاي تبليغي، محسن قرائتي
http://www.qaraati.net/show.php?page=books&book=61

4-300 نکته در مديريت اسلامي، محسن قرائتي
http://www.qaraati.net/show.php?page=books&book=49

5-اخلاق فرماندهي ، آيت الله حسين مظاهرى

http://www.almazaheri.org/farsi/Index.aspx?TabID=0602&BookNum=44&BookNam...

6-درآمدي بر اخلاق پزشكي ، ناشر:سازمان بسيج جامعه پزشكي

معرفي مختصر كتاب:
يكي از مهمترين معضلات آسيب شناسي نظام سلامت كشور ايران، توجه غيرمطلوب به مبحث اخلاق پزشكي است، با توجه به تواناييها و قدرت شگرف دين اسلام در نگرش به انسان و اخلاق و جامعه، و با استفاده از پشتوانه هاي طب سنتي و دانش متداول روز، بايد طرحي جديد در حوزة اخلاق پزشكي را پايه ريزي نمود. مجموعة حاضر مشتمل بر سخنرانيها و ميزگردهاي تخصصي اولين كنگرة سراسري اخلاق پزشكي كاربردي است كه در خراسان رضوي توسط بسيج جامعة پزشكي برگزار گرديد. موضوعات مطرح شده شامل كليات و مباني اخلاق پزشكي، مسئوليت پزشكي و حقوق بيمار، جايگاه اقتصاد در اخلاق پزشكي، قصور و تقصير در تشخيص درمان، و اخلاق در پژوهشهاي پزشكي است.

7-اخلاق پزشكان ، نويسنده:مرتضي عبدالجباري ، ناشر:نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

معرفي مختصر كتاب:
نگارنده در قالب 8فصل، ويژگيهاي اخلاق پزشكي را از ديدگاه اسلام و قرآن، بررسي كرده، همچنين نظر مراجع ديني را در خصوص مسائل پزشكي تبيين نموده است .برخي از مباحث كتاب عبارتاند از :اخلاق پزشكان و ويژگي هاي آن، تعريف و شرح عمل اخلاق، اثر مذهب در تحمل بيماري، مباني فقهي در رشته هاي مختلف پزشكي، معالجه با چيزهاي حرام، و ديه سقط جنين .

8-اخلاق حرفه اي ، پديدآورنده:احد فرامرز قراملكي ، ناشر:نشر مجنون

معرفي مختصر كتاب:
فصل نخست كتاب با هدف آشنايي با نقش راهبردي اخلاق حرفه اي در موفقيت معطوف به آينده ي سازمانها تدوين يافته است. چيستي اخلاق حرفه اي در دو حيطه ي عملي و نظري مباحث بخش دوم را تشكيل ميدهد. تبيين مسئوليت هاي اخلاقي سازمان ـ از نگارش كدهاي اخلاقي تا تدوين منسجم منشور اخلاق ـ و بحث از وظايف اخلاقي هيات مديره از نظر مسئوليت هاي اخلاقي، مباحث بخش سوم، هم چنين آشنايي با مسائل اخلاقي سازمان و شيوه هاي مواجهه با آنها در كسب و كار و مهارت حل اثر بخش آنها از مباحث بخش چهارم اند. بخش پاياني به طرح مطالبي درباره ي ترويج اخلاق در سازمان اختصاص دارد.

9-اخلاق حرفه اي در بهداشت روان ، پديدآورنده:يدالله فرهادي ، ناشر:اطلاعات

معرفي مختصر كتاب:
در يك نگاه عام، گرچه در جامعه ي ما، از "اخلاق" به ويژه از پايگاه ديني ياد ميشود، ولي متاسفانه آنچه رفته رفته در ساليان اخير در كشور ما در مقام عمل مشاهده ميشود، اين واقعيت است كه تعداد مردم اخلاق ـ محور و شاغلان و مسئولان واقعا اخلاقي به تدريج تحليل رفته است. برعكس در غرب، از حدود نيم قرن پيش، در فلسفه ي اخلاق و مدتي پس از آن در اخلاق حرفه اي، دروس دانشگاهي و كنگره ها و كنفرانس هاي گوناگون و پژوهش هاي مختلف برپا شده و انجام ميشود و فارغ التحصيلان دانشگاه در سطوح مختلف و حرفه هاي گوناگون فعاليت ميكنند و شاخصه هاي اخلاق مصوب انجمن هاي تخصصي را در انواع مشاغل به كار ميبندند. كتاب حاضر متضمن تفاوت هاي اخلاق و قانون، اخلاق و فقه و الگويي نظام مند براي تصميم گيري اخلاقي؛ نظريه ها و اصول اخلاقي شامل مثالها و موارد متعدد و متنوع براي بحث و همچنين حاوي نقل قول هاي مكتوب از فيلسوفان متعدد است و به خوانندگان كمك ميكند تا با مباني فلسفي و تاريخي موازين اخلاقي موجود آشناتر شوند. با پذيرش اين كه در ميان متخصصان گوناگون حرفه ي بهداشت روان اختلاف نظر اخلاقي بسياري وجود دارد، در كتاب كوشش شده است كه بصيرت و آگاهي مورد نياز به طرفين بحث داده شود و نحوهي استدلال اخلاقي و ارزش هاي زيربنايي موازين بازگو گردد. از جمله مطالب كتاب، موضوعات اخلاقي بهداشت روان براي درمانگران/ مشاوران، مانند صلاحيت، رازداري، رضايت آگاهانه، ارتباط چندجانبه، سنجش مسئولانه و... ميباشد.

10-اخلاق حرفه اي در تمدن ايران و اسلام ، نويسنده:احد فرامرزقراملكي ، ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

معرفي مختصر كتاب:
رويكرد جهاني به وضع ميثاق ها و مقررات گوناگون اخلاقي، و اهتمام جدي به تاسيس و تقويت نهادها و سازمان هاي متنوع مدني و اخلاقي در سالهاي اخير، حاكي از توجه دوبارۀ جوامع انساني متاخر به كارگشايي اخلاق و منش انساني در پويايي مناسبات جمعي ميباشد. اهتمام به ضرورت هايي چون بهبود سلامت محيط انساني، آموزش فرهنگي و اخلاقي، توجه به تلفيق اخلاق و مسئوليت، تاكيد بر حقوق مردم در تنظيم مناسبات حرفه اي، تمايل به رعايت اصول اخلاق حرفه اي و... از جمله شاخص هاي اهميت يابي نقش اخلاق حرفه اي در مراتب اداره و مديريت، اقتصاد و اجتماع و... است. كشور ما به رغم دورنماي روشن تاريخي و تمدني، و ميراث زرين فرهنگي و ديني، در افق كنوني خود نسبت به كشورهاي صنعتي غرب و حتي برخي از جوامع شرقي پيش رو، متاسفانه از وضعيتي مناسب شان تاريخي خود در توسعۀ اخلاق حرفه اي برخوردار نيست. اين در حالي است كه تاريخ فرهنگي و ديني اين سرزمين حامل گنج هاي گرانباري از ميراث غني خود در اين زمينه ها است: ميراث اخلاقي ايران باستان، ميراث غني اخلاق حرفه اي در آموزه هاي اسلامي، و نيز ميراث اخلاق حرفه اي در تمدن اسلامي. مجموعۀ حاضر حاوي 27 مطالعۀ نظام مند دربارۀ اخلاق حرفه اي در تمدن ايران باستان و تمدن اسلامي است.

11-اخلاق حرفه اي در داروسازي ، گردآورنده:رحيم بحرينجفي، فاطمه دباغ ، ناشر:دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فارس

12-اخلاق و آئين رفتار حسابداران حرفه اي ، نويسنده:مصطفي علي مدد، ناشر:مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

13-سلوك دادرسي در فرهنگ و تمدن اسلامي: اخلاق حرفه اي قضا ، نويسنده:محمد اديبي مهر ، ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

معرفي مختصر كتاب:
تاريخ فرهنگ و تمدن ايران زمين از ديرباز گواه دوستداري ايرانيان نسبت به گسترش اخلاق و منش عدل و داد در مظاهر گوناگون تمدن و اجتماع بوده است. اما آنچه به صراحت قابل بيان و اثبات است، عدالت دوستي و پيگيري دقيق آن در نظام قضايي اسلام است. كتاب حاضر مشتمل است بر منزلت دادرسي در فرهنگ و تمدن ايران و جايگاه اخلاقي آن در نظام قضايي اسلام. نويسنده در فصل نخست به بحث دربارة كيفيت استقرار در مركز دادرسي نظير استقرار قاضي در جايگاه وسيع، مشخص و سهل الوصل و نيز به كارگيري عوامل ديواني آزموده و متعهد پرداخته و در فصل دوم هنجارها و ناهنجاري هاي رفتاري قاضي را در حيطة رفتارشناسي دادرسي بيان كرده است. وي در فصل سوم با عنوان «فرآيند ايده آل دادرسي»، بر فرهنگ توجه به شورا و آراي متخصصان، سرعت عمل همراه با دقت و حزم، پروسة طرح دعوي و امكان دفاع متهم، معضل سوءاستفاده از قوانين و رفتار قضايي اسلام و... را مورد تاكيد قرار داده است. در فصل چهار، رشوه را عامل اختلال دستگاه قضايي معرفي و آن را از نگاه آيات و روايات پيگيري نموده است. فصل آخر كتاب نيز، به سلوك شگفتي ساز امام علي(ع) در تاريخ دادرسي اختصاص دارد.

14-موانع رشد اخلاق حرفه اي در سازمانها ، نويسنده:احد فرامرز قراملكي ، رستم نوچه فلاح ، ناشر:موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا

معرفي مختصر كتاب:
مديراني كه دغدغه هاي اخلاقي دارند، در روند اخلاقي سازي سازمانها با معضلات گوناگوني روبه رو ميشوند. برخي از آنها موانع بازدارنده به شمار ميروند و برخي ديگر از نوع عوامل تسهيل كننده اند. برخي از مديران مقابله با اين معضلات را طاقت فرسا يا فراتر از توان شخصي و سازماني مي انگارند، درنتيجه سازمان از رشد اخلاقي بازميماند يا سرعت آن كند ميشود. برخي از مديران در بيان معضل از مفاهيم سلامت و فساد اداري بهره ميجويند و به دنبال علل و عوامل فساد اداري هستند. كتاب پيش رو با هدف شناخت و تبيين موانع رشد اخلاق حرفه اي در سازمان هاي ايراني تدوين شده است. پيشفرض حاضر اين نيست كه سازمانهاي ايراني رشد اخلاقي مطلوبي دارند، بلكه بحث بر سر جست وجو و تبيين عواملي است كه ميتوانند بالقوه يا بالفعل رشد اخلاقي سازمان را تهديد كنند. اثر حاضر در سه بخش تنظيم شده است. در بخش نخست با عنوان "مديران و منابع انساني" از موانع نگرشي مديران و منابع انساني سخن رفته است. در بخش دوم عوامل و موانع ساختاري رشد اخلاق حرفه اي در سازمان هاي ايران تبيين ميگردد. در بخش سوم نيز به عوامل و موانعي اشاره ميشود كه گرچه در بيرون از سازمان قرار دارند، اما بر وضعيت اخلاقي سازمان تاثيرگذارند.

15-وكيل دادگستري و اخلاق حرفه اي ، نويسنده:بهمن كشاورز ، ناشر:نشر كشاورز

معرفي مختصر كتاب:
نگارنده در اين كتاب، برخي از ويژگي هاي اخلاق حرفه اي وكلاي دادگستري را به اختصار توضيح داده است .از جمله ويژگي هايي كه در كتاب آمده عبارتاند از : حفظ حرمت همكاران، مشخصات ظاهري و خصوصيات رفتاري، حفظ حرمت حرفه، عمل به سوگندنامه وكالت، شجاعت در وكالت و حفظ تقوا و پرهيزكاري

16-اخلاق در سازمانهاي مردم نهاد ، نويسنده:احد فرامرز قراملكي ، مرضيه سكندري ،ناشر:نهاد رياست جمهوري، مركز امور زنان و خانواده

معرفي مختصر كتاب:
سازمانهاي مردم نهاد (NGO) در كشورهاي مختلف با توجه به فرهنگ موجود در آن كشور، براي انجام امور داوطلبانه با گرايش هاي فرهنگي، محيط زيست، بشردوستانه و... در چهارچوب قوانين كشورها فعاليت ميكنند. در نظام جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي مردم نهاد، به ويژه آنها كه مرتبط با حوزة زنان و خانواده فعاليت ميكنند، بستر و فرصتي براي توسعه و ترويج فرهنگ ديني در جامعه تلقي ميشوند. در اين ميان به منظور اصلاح و هدايت و ارتقاي كيفي اين گونه سازمانها، وجود ضابطه هاي اخلاقي بسيار ضروري است. از آنجا كه ارزش هاي اخلاقي در نظام اسلامي با ارزش هاي اخلاقي جهاني همسو و سازگارند (NGO)ها با پايبندي به اصولي نظري توجه به حقوق ديگران، تعاون و همياري، ديگردوستي، وفاداري، صداقت، امانتداري، خيرخواهي، عدالت طلبي و... ميتوانند از آنها براي رسيدن به اهداف خود به منزلة سرماية بي پايان بهره ببرند. كتاب حاضر در چهارچوب برنامة جامع توسعه و ارتقاي توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد و امور زنان و خانواده در برنامة چهارم توسعه و در راستاي ايفاي نقش موثر آنها در فرآيند سازندگي كشور و تحكيم بنيان خانواده تهيه شده است.

17-آيين رفتار حرفه اي ،پديدآورنده:انجمن مديران مالي حرفه اي ايران ، ناشر:فرهنگ صبا

معرفي مختصر كتاب:
موضوع کتاب حاضر، بيان چگونگي اخلاق حرفه اي در ايران است. کتابچة حاضر، تلاشي است در راستاي تبيين وظايف رفتاري و اخلاقي مديران شرکت ها و اداره هاي مختلف. در اين نوشتار، تمامي نظريه هاي نگارنده پيرامون اخلاق حرفه اي ذيل نه عنوان اصلي دسته بندي شده اند. اين عناوين عبارت اند از: «اهداف»؛ «درستکاري و بيطرفي»؛ «تعهد حرفه اي»؛ «رازداري»؛ «صلاحيت و مراقبت حرفه اي»؛ «رفتار حرفه اي»؛ «مديريت و کنترل بر منابع»؛ «گزارشگري و رعايت قوانين و مقررات». نويسنده ميکوشد تا با شرح هر يک از موارد ذکر شده، بخشي از رفتار حرفه اي را به مخاطب خود آموزش دهد و مزاياي به کارگيري آن را عنوان نمايد.

18-نگاهي به وجدان كاري و فرهنگ سازماني با رويكرد ديني ، نويسنده:محمدرضا احمدي ، ناشر:زمزم هدايت

معرفي مختصر كتاب:
در اين كتاب ابتدا تعريفي از فرهنگ و گستره و كاركردهاي آن و سپس تعريفي عملياتي از فرهنگ سازماني به دست داده شده، در فصلهاي ديگر كتاب مباحثي چون ارزش و فلسفه ي كار در اسلام، اخلاق و فرهنگ كار، وجدان كاري، فرهنگ توسعه و وجدان كاري، راهبردهاي عملي براي خدمات خالصانه ي كاركنان و مقايسه ي وجدان كاري در برخي فرهنگها، به تفصيل بحث و بررسي شده است.

19-اخلاق، تاريخ و قوانين حرفه پزشكي ، نويسنده:احد رازي ، بهرام صمدي راد ، ناشر:نشر اختر

20-اخلاق و آداب كارمندي ، نويسنده:علي اكبر كلانتري ، ناشر:كوشامهر

معرفي مختصر كتاب:
كتاب حاضر در سه بخش تدوين گرديده است. بخش نخست كتاب شامل كلياتي در باب اخلاق و آداب كارمندي است. در بخش بعدي به كمالات و اخلاقيات كارمندان اشاره شده و در پايان از كاستي ها و نبايدهاي اخلاقي اين قشر سخن رفته است.

21-درآمدي بر اخلاق حرفه اي ،نويسنده:احد فرامرز قراملكي ، ناشر:سرآمد

22-سازمانهاي اخلاقي در كسب و كار ، نويسنده:احد فرامرزقراملكي ،ناشر:مجنون

23-اخلاق كاربردي: چالشها و كاوشهاي نوين در اخلاق عملي ، نويسنده:احمد دبيري- محمدتقي اسلامي- مهدي عليزاده ، ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

24-اخلاق حرفه اي ، نويسنده:معصومه محمدي فيروز ،ناشر:آفتاب انديشه-مشكوه دانش

معرفي مختصر كتاب:
واژة اخلاق دو كاربرد متمايز دارد: گاهي اخلاق به معناي خلق و خوي، رفتار عادت شده و مزاج به كار ميرود و معناي ديگر اين واژه دانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و بدي رفتار بحث ميكند. اخلاق حرفه اي نيز، به دو معنا به كار ميرود: خلق و خوي حرفه اي و دانشي كه از مسايل اخلاقي حرفه اي در كسب و كار بحث ميكند و رشته اي از دانش اخلاق است كه روابط شغلي را مورد مطالعه قرار ميدهد. نگارنده در كتاب حاضر، ابتدا از اخلاق حرفه اي، فردي، شغلي و اخلاق بنگاه تعريف جامعي را ارائه كرده و در ادامه، دربارة نقش اخلاق حرفه اي در نظام مشاركت، نظام هاي اخلاقي در كسب و كار، تمايز ارزشهاي حرفه اي و ارزشهاي اخلاقي، مسئوليتهاي اخلاقي واحدهاي صنفي، حل سنتي تعارضات اخلاقي و ويژگيهاي معرفتي اخلاق حرفهاي مطالبي را بيان كرده است.